โครงงานภาษาอังกฤษ(ไม่น่ายาก) | วิชาการ.คอม


โครงงานภาษาอังกฤษ(ไม่น่ายาก)

การบูรณาการโครงงานโดยการสื่อสารผ่านภาษาไทยและอังกฤษ

ผู้เขียน mymeanmeak ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น่ายาก)

ไขข้อข้องใจในการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ

               ในการทำโครงงานใดๆ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะอะไรบ้าง  จุดเริ่มต้น   1.       เลือกหัวเรื่องโครงงาน   2.       วิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือตั้งคำถามแก่น(Essential questions)   3.       พิจารณาผลผลิตของโครงงาน(  a booklet, a brochure, web page,

             a report,   a  skit, Power Point Presentation, a maze, etc)

   ลงมือดำเนินการ   4.       หาแหล่งข้อมูล   5.       เสนอแนะแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือตอบคำถาม   6.       ดำเนินการทำโครงงานให้ลุลวงไปได้ด้วยดี

   การประเมิน   7.       ประเมินผลการวางแผนการทำโครงงาน   8.       ประเมินผลโครงงาน   9.       ประเมินผลกระบวนการการดำเนินการทำโครงงาน

   ทักษะกระบวนการคิด  การตั้งคำถามและการวิเคราะห์คำถาม·       การวิเคราะห์เอกสาร·       การพิจารณาคัดเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต·       การประเมินผลโครงงาน·       การประเมินกระบวนการดำเนินการทำโครงงาน

   ทักษะคอมพิวเตอร์·       การใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต·       การจัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อการนำเสนอ·       การค้นหาภาพและรวบรวมภาพไว้ในแฟ้ม

   ทักษะทางสังคม·       การรวบรวมกลุ่มเพื่อตั้งทีม·       การประสานงานในกลุ่ม·       การพิจารณาตัดสินใจในกลุ่ม·       การแก้ไขความขัดแย้งในกลุ่ม·       การเป็นผู้นำ·       การประเมินผลตนเอง

   การทำโครงงานภาษาอังกฤษ        ในการทำโครงงานภาษาอังกฤษ ทักษะเพิ่มเติมที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ คือ·       ทักษะการอ่านจับใจความ การหาความคิดหลักของแต่ละย่อหน้า การเรียนรู้ความ  หมายของศัพท์จากพลความ การอ่านและการจำแนกส่วนต่างๆของย่อหน้าเป็นห้วงความคิดฯลฯ·       ทักษะการสรุปความ·       การเขียนย่อหน้า·       การเขียนข้อความที่ยังคงใจความเดิมแต่เรียบเรียงถ้อยคำเสียใหม่โดยใช้ภาษาของตนเอง·       การประมวลข้อมูลและเรียบเรียงเขียนใหม่·       การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์·       การเลือกใช้ศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสม·       การเขียนบรรณานุกรม·       การเขียนอ้างอิง·       การเก็บรวบรวมภาพ·       การนำเสนอผลงาน   การวางแผน  การกำหนดหัวข้อ การเขียนเค้าโครงการนำเสนอ สรุปย่อ การพูดตามกรอบ การออกแบบสื่อ

เจ้าของบทความ   รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ - puangpen's blog (อาจาจย์ของครูติ๋ว ตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ  )

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา