วิสัยทัศน์ส่วนตัว กับ วิสัยทัศน์องค์กร | วิชาการ.คอม


วิสัยทัศน์ส่วนตัว กับ วิสัยทัศน์องค์กร

คำสามคำที่น่าสนใจ

ผู้เขียน darling-ta ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

วิสัยทัศน์ส่วนตัว กับ วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์ส่วนตัว กับ วิสัยทัศน์องค์กรPersonal Vision & Organization Vision

ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMUhttp://siam.to/prachasan

       ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยาย ในเรื่องของการสร้างวิสัยทัศน์ ขององค์กรให้กับ คปสอ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โดย ประเด็นหลักในการบรรยาย คือ เรื่องของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสมาชิกที่มาร่วมฟังมาจาก สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลน้ำพอง โดยวิสัยทัศน์ ที่ผู้เขียน นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาตรฐานสากลประเทศไทย P.S.O.1101 ระบบข้อมูลข่าวสาร       คำสามคำที่น่าสนใจที่อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ เขียนไว้ในหนึ่งหนังสือ คัมภีร์ "หัวบริหาร" ยอดตน ยอดบริหาร ภาคพิศดาร ที่น่าสนใจ คือ      1. วิสัยทัศน์ แปลว่า "การมองเห็นภายในขอบเขตที่เป็นอยู่"       2. ทัศนวิสัย แปลว่า "ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า"       3. จินตทัศน์ แปลว่า "การคิดด้วยการสร้างภาพให้เกิดขึ้น(ภาพที่มองไกลสู่อนาคตโดยไม่มีขอบเขตขวางกั้น)       จากคำสามคำนี้ จึงน่าสนใจที่จะต้องให้ความใส่ใจให้มาก หากจะต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร เพราะหากเรายังคงยึด อยู่กับความเป็นเดิมๆ กรอบเดิมๆ วิสัยทัศน์ของเราก็คงจะเป็นแบบแคบๆ ไม่กว้างไกล สู่อนาคต ขาดความเป็นสากล หรือบาง ครั้งอาจจะสากลมากจนลืมความเป็นท้องถิ่น (localization) หรือภูมิปัญญา (wisdom)        หากท่านที่สนใจว่าแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างๆ เขาเขียนวิสัยทัศน์(Vision statement) ออกว่าอย่างไร สามารถเข้าไปสืบค้นได้จาก web site ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยเข้าไปที่ http://www.google.com แล้วใส่คำ ชื่อหน่วยงานที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ขององค์กรต่างๆ

วิสัยทัศน์ ปตท.เป็นบริษัทพลังงานของไทย ที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) และเป็นผู้นำในภูมิภาค ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียวิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ขนาดกลางที่ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลในทุกระดับปริญญา มีความเป็นเลิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรักและความผูกพันกับคณาจารย์และสถาบัน อย่างเป็นเอกลักษณ์ สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย เน้นงานวิจัยการพยาบาลทางคลินิกที่มีคุณภาพและการวิจัยที่พัฒนาศักยภาพ ในการดูแลตนเองของชุมชน โดยมีการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีทางการพยาบาลให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามวิสัยทัศน์ ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่นในการให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่พึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าเคียงคู่เศรษฐกิจไทยวิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา" ภายในปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นองค์กรหลักของประเทศและได้รับความเชื่อถือจากสังคมในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพและปลอดภัย และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมวิสัยทัศน์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ด้านบริการ วิชาการ ในระดับแนวหน้า ที่ประชาชนยอมรับและบุคลากรภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานวิสัยทัศน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำพัฒนาวิชาการ สานสัมพันธ์เครือข่ายรวมภาคี เสริมศักดิ์ศรีสร้างพลังภูมิปัญญา ให้ก้าวไกลรุดหน้าเทียมสากล เพื่อคนไทยทุกคนสุขภาพดี

วิสัยทัศน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรหลักทางด้านการวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งของภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลวิสัยทัศน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและการบริการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

จากวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้เขียนนำมาให้ศึกษาเป็นตัวอย่างหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า แต่ละวิสัยทัศน์นั้น สะท้อนความ เป็นองค์กร สะท้อนวัฒนธรรม องค์กร รวมทั้งมิติอื่นๆ ขององค์กรนั้นๆ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ ของคนในองค์กรนั้นๆ นั่นเอง ดังนั้น ก่อนจะได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ ขององค์กร แต่ละปัจเจกคนฝนองค์กรก็จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องมี Personal Vision ก่อน แล้วนำ Vision มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดการ Shared Vision เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร       ผู้อ่านลองไปทบทวนวิสัยทัศน์ของตัวท่านเองว่าเป็นอย่างไร สำหรับผู้เขียนแล้ว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ส่วนตัวไว้ว่า

"ประเทศชาติ ประชาชน ประชาคม ประชาสรรณ์ ประกันชีวิต"

โดยความหมายแต่ละคำคือ     ประเทศชาติ : เป็นความตั้งใจที่ปรารถนาจะเป็นประเทศชาติ เจริญบนฐานของภูมิปัญญาไทย วิญญาณไทย หัวใจสากล โดยที่ทุกคนต้องเท่าเทียม     ประชาชน : ผู้เขียนต้องการเป็นประชาชนคุณภาพ ต้องการทำงานให้กับพี่น้องประชาชน ในฐานะของ นักการเมือง ภาคประชาชน ทำกระบวนการการเมืองภาคประชาชน เมื่อมีโอกาส     ประชาคม : งานหลักที่ผู้เขียนถนัดและต้องการให้เกิดขึ้น ในชุมชนต่างๆ คือ ประชาคม เช่น ประชาคม ผู้รักสุขภาพ ประชาคม คนออกกำลังกาย     ประกันชีวิต : อาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวไทย คืออาชีพ ตัวแทนประกันชีวิต       แล้วท่านผู้อ่านหละ วิสัยทัศน์ท่านว่าอย่างไร จงเขียนมันออกมาในกระดาษ ติดไว้ที่โต๊ะทำงาน แล้วลงมือทำ ตามพันธกิจท่มีอยู่เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่น่าอยู่หมายเหตุ : บทความฉบับนี้ยินดีให้นำไปเผยแพร่ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ กับมวลมนุษยชาติpower by pso@thailand.com

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา