การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ | วิชาการ.คอม


การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 บทคัดย่อ
หน้าที่ 2 กรอบแนวคิด หลักการและจุดมุ่งหมาย
หน้าที่ 3 หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
หน้าที่ 4 กิจกรรมค่าย
หน้าที่ 5 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปะลองความสามารถ
หน้าที่ 6 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
หน้าที่ 7 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บอลลูนไฟ
หน้าที่ 8 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลูกโป่งจรวด
หน้าที่ 9 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ไข่ตกสวรรค์
หน้าที่ 10 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
หน้าที่ 11 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จะเลือกอย่างไหนดี
หน้าที่ 12 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความเหนียวของกระดาษทิชชู
หน้าที่ 13 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเกิดฟอสซิล
หน้าที่ 14 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จินตนาการแห่งแสง เสียง
หน้าที่ 15 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เทียนสวยด้วยมือเรา
หน้าที่ 16 บรรณานุกรม
หน้าที่ 17 บรรณานุกรม
หน้าที่ 18 บรรณานุกรม
หน้าที่ 19 บรรณานุกรม
หน้าที่ 20 ขอเอกสารเพิ่มเติมและติดต่อขอใบงานกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความเหนียวของกระดาษทิชชู

แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่  8

เรื่อง  ความเหนียวของกระดาษทิชชู

 

สาระสำคัญ

            หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่   3  

ไว้ข้อหนึ่งว่าผู้เรียนสามารถใช้ความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต  ดังนั้น    การฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่สร้างขึ้นจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจอีกทั้งได้ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย

 

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจ

            2.  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์  วิจารณ์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

            3.  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

            4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

            5.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

 

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            สาระที่  8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

            1.  ทักษะการสังเกต                                            2.  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

            3.  ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร                4.  ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

            5.  ทักษะการคิด                                                 6.  ทักษะการคำนวณ

            7.  ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย             8.  ทักษะการทดลอง

            9.  ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์

            1.  ความอยากรู้อยากเห็น                                     2.  ความมีเหตุมีผล

            3.  การไม่ด่วนลงข้อสรุป                                      4.  มีใจกว้าง

            5.  การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์                    6.  ความเป็นปรนัย

            7.  ความซื่อสัตย์                                     8.  การยอมรับข้อจำกัดในการแสวงหาความรู้

 

เวลา   60   นาที

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

            1.  ผู้สอนแนะนำฐานการเรียนรู้  วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ      

                2.  สนทนาเกี่ยวกับ รูปแบบลักษณะ และการใช้กระดาษทิชชูให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

            3.  ผู้สอนแนะนำวัสดุ   -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

            4. สมาชิกกลุ่มศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้

            “บงกช   ต้องการซื้อกระดาษทิชชูไว้ใช้ในบ้าน  เธอพบว่าในร้านที่เข้าไปซื้อนั้นมีกระดาษ  ทิชชู  3     เครื่องหมายการค้า      เธอเลือกไม่ถูกว่าชนิดใดจะดีที่สุด     จึงซื้อมาชนิดละ  1   ม้วน           เพื่อตรวจสอบดูว่ากระดาษทิชชูยี่ห้อใดดีที่สุด   เพื่อจะได้ซื้อไว้ใช้ตลอดไปในการตรวจสอบเพื่อการเลือกซื้อนั้นนอกจากบงกชจะใช้เกณฑ์ในเรื่องของราคาแล้วเธอยังใช้เกณฑ์ความแข็งแรง ( ความเหนียว )  และความสามารถในการดูดซับน้ำอีกด้วย”

                จากสถานการณ์ที่กำหนดให้   ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

                4.1  จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร   บอกหลายๆ  วิธี

                4.2  จากอุปกรณ์ที่กำหนดให้  ผู้เรียนออกแบบการทดลองที่จะตรวจสอบความแข็งแรง  (ความเหนียว)  ของกระดาษทิชชูของตนเองและเขียนลงในกระดาษ  เอ  4

                4.3  สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวคิดและบูรณาการเป็นผลงานกลุ่ม    เขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วนำเสนอผลการออกแบบการทดลอง

            5.  ทดลองตามขั้นตอนที่วางไว้ของกลุ่มแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม

            6.  นำเสนอผลการทดลอง

            7.  ผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมฐานนี้

                  -  ผู้เรียนได้ทำอะไร  เกิดการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใดบ้าง

                  -  ผู้เรียนได้ข้อคิดจากการร่วมกิจกรรมนี้อย่างไร

                  -  จากกระบวนการเรียนรู้   ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

 

สื่อวัสดุและอุปกรณ์

                  1.  กระดาษทิชชู  3   เครื่องหมายการค้า          2.  น้ำ  และหลอดหยด

                  3.  กล่องพลาสติก  3   ใบ                             4.  ยางรัด  3  เส้น

                  5.  ลูกปัดหรือน๊อตโลหะ                                6. กระดาษ  เอ  4

                  7.  กระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่และปากกาเคมี       8.ใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม        

การประเมินผล

1.             สังเกตจากการร่วมกิจกรรมโดยบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรม

2.             ตรวจผลงาน

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา