การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ | วิชาการ.คอม


การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 บทคัดย่อ
หน้าที่ 2 กรอบแนวคิด หลักการและจุดมุ่งหมาย
หน้าที่ 3 หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
หน้าที่ 4 กิจกรรมค่าย
หน้าที่ 5 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปะลองความสามารถ
หน้าที่ 6 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
หน้าที่ 7 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บอลลูนไฟ
หน้าที่ 8 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลูกโป่งจรวด
หน้าที่ 9 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ไข่ตกสวรรค์
หน้าที่ 10 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
หน้าที่ 11 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จะเลือกอย่างไหนดี
หน้าที่ 12 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความเหนียวของกระดาษทิชชู
หน้าที่ 13 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเกิดฟอสซิล
หน้าที่ 14 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จินตนาการแห่งแสง เสียง
หน้าที่ 15 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เทียนสวยด้วยมือเรา
หน้าที่ 16 บรรณานุกรม
หน้าที่ 17 บรรณานุกรม
หน้าที่ 18 บรรณานุกรม
หน้าที่ 19 บรรณานุกรม
หน้าที่ 20 ขอเอกสารเพิ่มเติมและติดต่อขอใบงานกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปะลองความสามารถ

แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่  1

เรื่อง   ประลองความสามารถ

 

สาระสำคัญ

           ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เป็นทักษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า   สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง  ๆ                   หากผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติบ่อยครั้งย่อมส่งผลดีต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนเอง

 

วัตถุประสงค์

              1.  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

              2.  เพื่อตรวจสอบพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

              3.   เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

 

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

           สาระที่  8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้

              1.  ทักษะการสังเกต                              2.  ทักษะการวัด

              3.  ทักษะการจำแนก                             4.  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ

              5.  ทักษะการคำนวณ                            6.  ทักษะการจัดกระทำสื่อความหมายข้อมูล

              7.  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล       8.  ทักษะการพยากรณ์

              9.  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน                    10. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

              11. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 12.  ทักษะการทดลอง

              13.  ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้

           1.  ความอยากรู้อยากเห็น                       2.  ความมีเหตุมีผล

              3.  การไม่ด่วนลงข้อสรุป                        4.  มีใจกว้าง

              5.  การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์      6.  ความเป็นปรนัย

              7.  ความซื่อสัตย์                                   8.  การยอมรับข้อจำกัด

 

เวลา       150    นาที

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

           1.  ผู้สอนแนะนำฐานการเรียนรู้   วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ

              2.  ผู้เรียนศึกษาใบกิจกรรมที่  1.1  เรื่อง  คิด   คิด  เคี้ยว  (ทักษะการสังเกต)   โดยผู้เรียนสังเกตหมากฝรั่ง  ก่อนเคี้ยว  ขณะเคี้ยวและหลังเคี้ยว  บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม     สุ่มตัวอย่างนำเสนอ  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปวิธีการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด                   (เวลา  25   นาที)

              3.  ผู้เรียนศึกษาใบกิจกรรมที่   1.2  เรื่อง  จำแนก   แยกกลุ่ม  (ทักษะการจำแนก)  โดยผู้เรียนจำแนกสิ่งที่กำหนดให้  บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม  สุ่มตัวอย่างนำเสนอ   ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปวิธีการจำแนกเพื่อจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับที่มีเกณฑ์อยู่  (เวลา  25   นาที)

              4.  ผู้เรียนศึกษาใบกิจกรรมที่   1.3  เรื่อง   ลงเอย  (ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล)            โดยผู้เรียนสังเกตรูปภาพที่กำหนดให้และบรรยายสิ่งที่เห็นแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม               สุ่มตัวอย่างนำเสนอ  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปการลงความเห็นจากข้อมูล  (เวลา 20 นาที)

              5.  ผู้เรียนศึกษาใบกิจกรรมที่   1.4   เรื่อง   มิติ...พิศวง   (ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ)  (เวลา  20   นาที) โดยผู้เรียนดำเนินการดังนี้

                  5.1  หมุนกระดาษแข็งไว้ตามที่กำหนดให้   แล้วบอกรูปทรงที่สังเกตเห็นขณะกำลังหมุน   บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมข้อที่  1

                  5.2  ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงกระบอก   2   อัน   รูปกรวย  1    อัน  ใช้มีดผ่าตามแนว            ที่กำหนดสังเกตพื้นที่หน้าตัด   บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม  ข้อที่  2

                  5.3  ศึกษาการบอกทิศ   โดยอาศัยตำแหน่งของดวงอาทิตย์   บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม ข้อ ที่ 3

                  5.4  สุ่มตัวอย่างนำเสนอ   ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างมิติ

              6.  ผู้เรียนศึกษาใบกิจกรรมที่   1.5   เรื่อง กระป๋องกลิ้ง  (ทักษะการพยากรณ์,ทักษะการวัด  , ทักษะการคำนวณ, ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล, ทักษะการตั้งสมมุติฐาน, ทักษะ          การกำหนดและควบคุมตัวแปร, ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ, ทักษะการทดลอง,  ทักษะ                       การตีความหมายจากข้อมูล  และลงข้อสรุป)   โดยผู้เรียนออกแบบและทำการทดลองปล่อยวัตถุทรงกระบอกจากพื้นเอียงที่มีมุมแตกต่างกัน  บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม  สุ่มตัวอย่างนำเสนอ  และร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทดลอง  (เวลา  60   นาที)

              7.  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปในประเด็นต่อไปนี้

                  -  องค์ความรู้ที่ได้

                  -  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้

 

 

สื่อและวัสดุ  -   อุปกรณ์

              1.  หมากฝรั่ง, กระดาษเอ  4 ,ดินน้ำมัน ,กระป๋องน้ำอัดลม

              2.   กระจกเงา ,แผ่นไม้ สายวัด ,มีด

              3.  กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสียบไม้                       

              4.  กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียบไม้

              5.  กระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยมเสียบไม้  

              6. ใบกิจกรรมที่  1.1  -   1.5  และแบบบันทึกกิจกรรม

 

การประเมินผล

              1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรมโดยบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรม  

              2.  ตรวจผลงาน

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา