วิชาการดอทคอม ptt logo

การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนานและตั้งใจทำกิจกรรม พร้อมกับพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป
ผู้เขียน: อาจารย์สุนันท์ ชูชื่น ชมแล้ว: 73,595 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 22 July 2009, 9:44 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 18 August 2009, 10:41 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ

หน้าที่ 8 - แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลูกโป่งจรวด

แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง  ลูกโป่งจรวด

 

สาระสำคัญ

            อากาศมีแรงดัน   ความดันอากาศทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้

 

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เรื่องความดันอากาศไปใช้ให้เกิดประโยชน์

            2.  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

            3.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

            4.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

 

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            สาระที่   4   แรงและการเคลื่อนที่

            สาระที่   8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้

            1.  ทักษะการสังเกต                                            2.  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

            3.  ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร                4.  ทักษะการทดลอง

            5.  ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     

 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้

            1.  ความอยากรู้อยากเห็น                                     2.  ความมีเหตุมีผล

            3.  การไม่ด่วนลงข้อสรุป                                      4.  มีใจกว้าง

            5.  การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์                    6.  ความเป็นปรนัย

            7.  ความซื่อสัตย์                                                 8.  การยอมรับข้อจำกัด

เวลา    60 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1.             ผู้เรียนเล่นเกมลูกโป่งมีหู ดังนี้

1.1   แจกลูกโป่ง  1  ใบ   ถ้วยพลาสติก  2  ใบ ยางรัดของ  1  เส้น  ต่อ  1  คน

1.2   เป่าลูกโป่งให้พองโตมีขนาดตามความพอใจ

1.3   ผู้เรียนหาวิธีการทำให้ถ้วยพลาสติกติดแน่นอยู่กับลูกโป่งที่เป่าพองโต

1.4   ผู้เรียนคนใดทำให้ลูกโป่งมีหูได้เสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

            2.   ผู้สอนแนะนำฐานการเรียนรู้  วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ

            3.   ผู้สอนแนะนำวัสดุ  -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

            4.   ให้สมาชิกกลุ่มศึกษาประเด็นปัญหาต่อไปนี้

               “จากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ออกแบบการประดิษฐ์ลูกโป่งจรวดเพื่อให้พุ่งได้ระยะไกลที่สุด”

4.1          ผู้เรียนออกแบบสร้างลูกโป่งจรวดของตนเองและเขียนลงในกระดาษเอ  4

4.2      สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวคิดและบูรณาการเป็นผลงานกลุ่ม  เขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วนำเสนอ

            5.  ประดิษฐ์ลูกโป่งจรวดตามที่กลุ่มออกแบบร่วมกันไว้   และทดลองปล่อยลูกโป่งจรวด

            6.  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันลูกโป่งจรวด  โดยแต่ละกลุ่มนำผลงานของตนเองเข้าร่วมแข่งขันในช่วงเย็นก่อนรับประทานอาหาร

            7.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปกิจกรรมในฐานนี้

                  -  ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรในการร่วมกิจกรรมฐานลูกโป่งจรวดนี้

                  -  ผู้เรียนได้ทำอะไรและเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง

                  -  ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

 

สื่อและวัสดุ   -   อุปกรณ์

          เกมลูกโป่งมีหู  (ต่อ  1   คน)

          1.  ถ้วยพลาสติก            2          ใบ

            2.  ลูกโป่ง                      1          ใบ

            3.  ยางรัด                      1          เส้น

            กิจกรรมประดิษฐ์ลูกโป่งจรวด  (ต่อ  1   กลุ่ม)

            1.  ลูกโป่งแบบยาว                                              2.  เชือกยาวประมาณ      6          เมตร

            3.  หลอดกาแฟ              1    อัน                                      4.  ไม้หนีบผ้า                 1          อัน

            5. เทปใส                                                           6.  ยางรัด                      1          เส้น

            7.  กระดาษเอ  4                                                            8.  ปากกาเคมี

            9.  กระดาษแผ่นใหญ่  เช่น กระดาษบรู๊ฟ  หรือกระดาษชาร์ท  10.  เก้าอี้        2          ตัว

          11. ใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม

 

การประเมินผล

1.             สังเกตจากการร่วมกิจกรรมโดยบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรม

2.             ตรวจผลงาน

ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ประจำฐานการเรียนรู้

            ขั้นตอนการสร้างลูกโป่งจรวด

            1.  ร้อยเชือกเข้าไปในหลอดกาแฟแล้วผูกปลายติดกับเก้าอี้   2  ตัว

            2.  เป่าลูกโป่งให้พองแล้วใช้ไม้หนีบที่ปากลูกโป่งเพื่อไม่ให้อากาศออกใช้เทปใสติดเข้ากับลูกโป่ง

            3.  เลื่อนลูกโป่งกับหลอดกาแฟไปจนสุดปลายเชือกแล้วดึงไม้หนีบผ้าออก ผู้เรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกโป่งจรวด

คำอธิบายประกอบการทดลอง

            ขณะดึงไม้หนีบผ้าออก   อากาศภายในจะพุ่งออกมาทำให้ลูกโป่งเคลื่อนที่   การเคลื่อนที่ของลูกโป่งเป็นแรงกริยาและแรงปฏิกิริยา  หมายถึง    การเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว   (อากาศพุ่งออกไปด้านหลัง   ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม)   จรวดและเครื่องบินเจ็ดมีหลักการทำงานเหมือนลูกโป่ง  ก๊าซร้อน     จะพุ่งออกทางด้านหลังและผลักให้จรวดเคลื่อนไปข้างหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 22 ต.ค. 2552 (13:58)
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เยี่ยมากครับ
sungsri
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


tdook
(เด็กคือต้นกล้าเพื่อการพัฒนาชาติ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,081 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 70 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน