งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | วิชาการ.คอม


งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษา

ผู้เขียน daomuay ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

งานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวสุมาลี  อาภรณ์พินิจเลิศ  และ  นางสาวระวีพรรณ  จิตต์มนัส

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

muaydao@hotmail.com

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ  ด้านบุคลิกภาพ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในภาคเรียนที่ 2/2550 จำนวน 30 แห่ง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 100   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก จากภาพรวมที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่านักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และความร่วมมือในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  คุณธรรม ทั้ง 3 อย่างนี้ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ /การฝึกงานของนักศึกษา

 

Abstract

 

The objective of this research was to study satisfaction of entrepreneur to business computer’s trainee of technical and  vocation skill, virtue,morality and responsibility, personality.  The research consisted of  30 place in 2/2007 semesters and receive questionnaire 100 percentages.  The findings revealed that entrepreneur’s satisfaction in three side was at a high level.  From the overall image that appear to indicate business computer’s trainee is who have virtue morality and high responsibility.  Particularly who have honesty  generous and cooperation make benefit for the social.  The three of virtue entrepreneur’s satisfaction was at a highest level.

 

Important word is :  satisfaction entrepreneur / trainee

 1. บทนำ

[1] การศึกษาด้านอาชีวศึกษา เป็นส่วนสำคัญที่ผลิตแรงงานป้อนสู่ตลาดแรงงาน มีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่จะ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ใช้ในการสอนวิชาชีพ คือมุ่งผลิตแรงงานในระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ [2] เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2542  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ จึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้เน้นให้รู้วิธีการเรียนรู้ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา  [3] ซึ่งในการจัดการอาชีวศึกษามีหลักสูตรการฝึกงาน 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจริง การฝึกงานในหลักสูตรเป็นวิชาหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป ทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้จัดส่งให้นักศึกษาเข้าฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ หลายแห่งทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด ในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมการด้านความพร้อมในการฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือของนักศึกษาในเบื้องต้นก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานจริงเพื่อประกอบอาชีพในวันข้างหน้า 

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและรับผิดชอบงานด้านการฝึกงานของแผนก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงว่าอยู่ในระดับใด อันจะนำผลการวิจัยไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน และผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไป มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการอย่างแท้จริง และเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจนำไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ  ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบและ  ด้านบุคลิกภาพ 

2. แนวคิด ทฤษฏี                

[4] การความสำคัญของการฝึกงาน , การฝึกงานในสถานประกอบการ ,ข้อดีของการฝึกงานใน สถานประกอบการ  [3]โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ[5]เอกวัฒน์  รักษาวงศ์ , ณราทิตย์   ประภาส และวิเชียร  ทองฤทธิ์ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการมีความพอใจ  อันดับ 1 ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ  อันดับที่ 2 ด้านบุคลิกภาพ อันดับที่ 3 ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ และ[6] การศึกษาความพึงพอใจความต้องการขององค์กรต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คือ มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีกิริยามารยาทดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการสำรวจความต้องการของหน่วยงาน และเมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว หน่วยงานส่วนใหญ่มีความต้องการนักศึกษาเข้าทำงานต่อในหน่วยงานนั้น โดยในปัจจุบันมีความต้องการนักศึกษาหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สาขาวิชา การบัญชี การตลาด และการจัดการทั่วไป ส่วนทางด้านคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานและบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการรับเข้าทำงานมากที่สุด คือ มีความขยันอดทน มีความรู้ความสามารถสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นำมาปรับปรุงแก้ไข และหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่า 0.87 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

                ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการและผู้ประกอบการหรือพี่เลี้ยงควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่  ชื่อสถานประกอบการ สถานภาพของสถานประกอบการ    ตำแหน่งงาน  ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน  มีลักษณะการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check  list )

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษางาน ทั้ง  3 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ  ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ  และด้านบุคลิกภาพ  มีลักษณะคำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale )ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์  ดังนี้

ระดับคะแนน          5              คือ           มากที่สุด

ระดับคะแนน          4              คือ           มาก

ระดับคะแนน          3              คือ           ปานกลาง

ระดับคะแนน          2              คือ           น้อย

ระดับคะแนน          1              คือ           น้อยที่สุด

                ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือพี่เลี้ยงผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงานได้ให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. นำแบบสอบถามที่ได้มอบให้นักศึกษาฝึกงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่กลับมาเข้ารับการสัมมนาที่

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวันที่ 25 มกราคม 2551      โดยมอบให้คนละ 1 ชุด เพื่อให้นักศึกษานำกลับไปให้ผู้ประกอบการหรือพี่เลี้ยงผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงานตอบแบบสอบถามโดยส่งคืนแบบสอบถามพร้อมกับคะแนนการประเมินผลการฝึกงาน บรรจุซองปิดผนึก

2. นักศึกษาฝึกงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่ละคนเสร็จสิ้นการฝึกงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนัดหมายให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนส่งคืนซองเอกสารแบบสอบถาม และส่งคะคะแนนการประเมินผลการฝึกงานที่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของหน่วยงานและผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานใช้ค่าเฉลี่ย       และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ประมาณค่าดังนี้

ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49              หมายความว่า          น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49              หมายความว่า          น้อย

ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49              หมายความว่า          ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49              หมายความว่า          มาก

ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00              หมายความว่า          มากที่สุด

 

4. ผลการวิจัย

ตอนที่1.ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการและผู้ประกอบการหรือผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน

ส่วนใหญ่นักศึกษาของแผนกฝึกงานกับหน่วยงานราชการ ร้อยละ 60 รองลงมาคือ บริษัทร้อยละ 13.33 สำหรับห้างหุ้นส่วนและกิจการเจ้าของคนเดียวร้อยละ 10 เท่ากัน หน่วยงานธนาคารเป็นสถานประกอบการที่มีนักศึกษาฝึกงานน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 6.66   ผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ดูแลนักศึกษาฝึกงานของแผนก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ ร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ หัวหน้าฝ่ายร้อยละ 40 และผู้ดูแลนักศึกษาที่มีตำแหน่งระดับผู้บริหารมีเพียงร้อยละ 13.33   ผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ดูแลนักศึกษาฝึกงานของแผนก ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.33  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20  มีการศึกษาในระดับ ปวช./ม.6 และ ปวส./อนุปริญญา เท่ากัน ร้อยละ 13.33  ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาฝึกงานของแผนก  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ถึงร้อยละ 36.66 และมีประสบการณ์ทำงานในช่วงระหว่าง 1- 5 ปีและ 11-15 ปี ร้อยละ 23.33  และประสบการณ์การทำงาน ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 16.66

 

ตอนที่ 2. ข้อมูลการแสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3   ด้าน  ซึ่งประกอบด้วย  ความคิดเห็นด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ  ความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ  และความคิดเห็นด้านบุคลิกภาพ

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงาน ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.43) นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  (ค่าเฉลี่ย 4.30) นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน(ค่าเฉลี่ย4.27)เว้นความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.27)

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือ(ค่าเฉลี่ย 4.57) นักศึกษาให้ความร่วมมือในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.53) ในระดับมากที่สุด ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  วิริยะอุตสาหะ  ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่กำหนด  และนักศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 4.40) ซึ่งอยู่ในระดับมาก  และแม้ว่าเรื่องการเข้าทำงานตรงต่อเวลาของนักศึกษาฝึกงานอยู่ในระดับมาก แต่ค่าเฉลี่ย 4.23 นั้นจัดว่าอยู่ในลำดับสุดท้าย

ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงาน ด้านบุคลิกภาพ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในเรื่องนักศึกษาใช้วาจาและถ้อยคำที่สุภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.63)  นักศึกษามีกริยามารยาทเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.57)  นักศึกษาแต่งกายสุภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.53)  มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.50)   ในระดับมากที่สุด ส่วนภาวะการเป็นผู้นำของนักศึกษาฝึกงาน (ค่าเฉลี่ย 3.73) นั้นอยู่ในลำดับสุดท้ายของด้านบุคลิกภาพ

 

ตอนที่ 3.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้ประกอบการ

-  ควรจัดนักศึกษาฝึกงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากงานมีปริมาณมาก     นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์จากกการปฏิบัติงานจริง

-  งานทุกอย่างที่มอบให้นักศึกษาทำจะจบได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องแก้ไขใด ๆ จึงขอชมนักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

-  ตลอดช่วงเวลาที่ฝึกงาน นักศึกษาทำงานทุกอย่างเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งทุกอย่าง ซึ่งมาฝึกงานในช่วงที่งานค่อนข้างจะหนัก แต่าก็ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาช่วยทำงานดีมาก

 

-  ตลอดระยะเลาที่ฝึกงาน นักศึกษามีความตั้งใจทำงานดี     มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้าได้กับทุกคน แม้งานจะค่อนข้างยุ่งตลอดเวลาในช่วงแรก ๆ แต่นักศึกษาก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

- นักศึกษาควรปรับปรุงในด้านการปฏิบัติงาน เช่น ทำเสร็จแล้วควรเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนกลับทุกครั้งหรือก่อนพักเที่ยง และควรมีความรอบคอบในการทำเอกสารทุกครั้ง ควรปรับปรุงการเข้าฝึกงานให้ตรงต่อเวลาด้วย

-  ควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในด้านที่นักศึกษาถนัด ภายใต้ระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเฉพาะทาง      (ควรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น)

-  นักศึกษาตั้งใจปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี ทั้งยังเสียสละเวลาที่นอกเหนือจากเวลาการฝึกงานมาช่วยเหลือสถานประกอบการ      ในกรณีที่สถานประกอบการมีงานเร่งด่วนอีกด้วย

-  งานที่นักศึกษาได้ฝึกไม่ค่อยตรงกับสาขาวิชา แต่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม และได้เรียนรู้ในส่วนเฉพาะงานที่แตกต่างออกไป          ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีความหลากหลายในการฝึกงาน

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

    5.1 สรุปผลการวิจัย

           การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา มีข้อค้นพบและประเด็นการวิจัย ดังนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ที่นักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นหน่วยงานรัฐบาล  พี่เลี้ยง/ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน  ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และ ด้านบุคลิกภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละข้อย่อยแล้วมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาฝึกงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีจุดเด่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กริยามารยาทเหมาะสม   ใช้วาจาสุภาพ  และมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจยังได้รับประโยชน์จากข้อด้อย ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายในแต่ละด้าน นำมาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการในการผลิตนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานมีคุณสมบัติตามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่าง ๆ โดยควรจะมีการเน้นหนักในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ควรมีการฝึกบุคลิกภาพ   ในด้านของการมีภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพต่อไป อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพรวมแล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบมีผลรวมเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา