แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ

สารบัญ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

1. ความรู้ในทางงานการประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัิติงานในหน้าที่ ดังนี้

   - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

  -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 1  

  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 2

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

  -  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา