วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3
ผู้เขียน: สร้างโดย: numeing - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 27,179 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 4 August 2009, 3:42 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 4 August 2009, 3:43 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3

1.ความรู้ในทางงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- พระราชบัญญัตภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 1

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 2

- เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 11 ก.พ. 2554 (14:57)
อยากได้แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
zaha05
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 16 มิ.ย. 2554 (15:26)
ขอบคุณค่ะ
eeeeeeeeee
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง