แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3

ผู้เขียน numeing ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 3

1.ความรู้ในทางงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- พระราชบัญญัตภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 1

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 2

- เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา