วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3

แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
ผู้เขียน: สร้างโดย: numeing - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 6,178 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 4 August 2009, 4:09 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 4 August 2009, 4:14 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3

1. ความรู้ในทางงานการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 1 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 2

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 
 - เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.downloadsanook.com
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด