แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3

แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3

ผู้เขียน numeing ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3

1. ความรู้ในทางงานการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  -  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 1 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ชุด 2

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548  - เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.downloadsanook.com

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา