วิชาการดอทคอม ptt logo

หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการ หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ในจังหวัดพัทลุง
ผู้เขียน: nonglak onkrang ชมแล้ว: 2,462 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 4 August 2009, 7:40 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 4 August 2009, 7:46 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - nonglak onkrang

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องหมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ถือเป็นจังหวัดที่มีหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยอยู่เป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มที่พัฒนายาสมุนไพรของตนจนได้รับการยอมรับแล้วและกลุ่มที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดพัทลุง ทั้งที่เป็นผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง หมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง ขึ้น เพื่อรวบรวมหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุงให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านเวชการที่มีตลอดจนแลกเปลี่ยนถึงวิธีการพัฒนาและบริหารจัดการยาสมุนไพรของตนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเพื่อเป็นการเลือกสรรสูตรยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดพัทลุงที่ถือว่าเป็นที่สุดของยามาพัฒนาและต่อยอดในการผลิตต่อไปในอนาคต
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลหมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง รวบรวมตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษาของจังหวัดพัทลุง และคัดเลือกสูตรยาสมุนไพรในแต่ละประเภทที่มีสรรพคุณโดดเด่นของจังหวัดพัทลุงซึ่งจะนำไปพัฒนาและดำเนินการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร จำนวน 10 ชนิด รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องภูมิปัญญาเวชการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนภายนอก
โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในงานทักษิณวิชาการ – เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2552 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เภสัชกรจากโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง กรมแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในจังหวัดพัทลุง อาจารย์/นักวิชาการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ และประชาชนที่สนใจในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 500 คน
ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปาจรีย์ เรืองกลับ โทรศัพท์ 074-685255 โทรสาร 074-685256 E-mail : saya.ku@hotmail.com หรือที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 074-673232

blog อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 6 เม.ย. 2554 (08:53)
เห็นว่าเขียนตั้งแต่ปี 2552 น่าจะนำความก้าวหน้าโครงการมาขยาย และเล่าสู่กันฟังว่าเป็นไปอย่างไรแล้ว

เพราะหมอพื้นบ้าน- แพทย์แผนไทย ทำงานกันจริงจังและมีประโยชน์อย่างมากกับชาวบ้าน ในกลุ่มที่ใกล้ชิดกับหมอพื้นบ้านเอง

แต่ยังแยกส่วนกันกับองค์ประกอบอื่นในชุมชนที่ไกลจากตัวหมอเอง ภาครัฐ ( แม้จะมีวิทยาลัยภูมิปัญญาช่วยสนับ

สนุน สาธารณสุขมีรายชื่อ ) การทำให้เป็นที่รู้จักของสังคมอาจต้องใช้พลังมากกว่านี้ แต่จะทำอย่างไร...

พลังความคิดของหมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทย และส่วนสนับสนุนต้องรวมกันเป็นหนึ่งก่อน...

เป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จใดๆ ที่จะตามมา
nuttalung
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 6 เม.ย. 2554 (14:06)
น่าจะแทรกภาพกิจกรรมได้ด้วย
nuttalung
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


nonglak onkrang
(นงลักษณ์ อ่อนเครง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 17,595 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน