หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง | วิชาการ.คอม


หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการ หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ในจังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน nonglak onkrang ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

nonglak onkrang

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องหมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ถือเป็นจังหวัดที่มีหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยอยู่เป็นจำนวนมาก มีทั้งกลุ่มที่พัฒนายาสมุนไพรของตนจนได้รับการยอมรับแล้วและกลุ่มที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดพัทลุง ทั้งที่เป็นผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง หมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง ขึ้น เพื่อรวบรวมหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุงให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านเวชการที่มีตลอดจนแลกเปลี่ยนถึงวิธีการพัฒนาและบริหารจัดการยาสมุนไพรของตนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเพื่อเป็นการเลือกสรรสูตรยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดพัทลุงที่ถือว่าเป็นที่สุดของยามาพัฒนาและต่อยอดในการผลิตต่อไปในอนาคต โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลหมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง รวบรวมตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษาของจังหวัดพัทลุง และคัดเลือกสูตรยาสมุนไพรในแต่ละประเภทที่มีสรรพคุณโดดเด่นของจังหวัดพัทลุงซึ่งจะนำไปพัฒนาและดำเนินการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร จำนวน 10 ชนิด รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องภูมิปัญญาเวชการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนภายนอก โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในงานทักษิณวิชาการ – เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2552 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เภสัชกรจากโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง กรมแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในจังหวัดพัทลุง อาจารย์/นักวิชาการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ และประชาชนที่สนใจในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 500 คน ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปาจรีย์ เรืองกลับ โทรศัพท์ 074-685255 โทรสาร 074-685256 E-mail : saya.ku@hotmail.com หรือที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 074-673232

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา