ULC-THAILAND | วิชาการ.คอม


ULC-THAILAND

องค์กรศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติ ศูนย์การศึกษาทางจิตวิญญาณสากล

ผู้เขียน ULC ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

องค์การศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติ

ยู แอล ซี ในประเทศไทย [ULC THAILAND]

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ประสานงานในประเทศ  หมู่บ้านพิมุกข์  เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053350333  E-mail : dr.somchai_pimuk@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานต่างประเทศ  หมู่บ้านคนเมือง  เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ +66819981755  E-mail : dr.noppadol@gmail.com

สำนักงานใหญ่  เลขที่ 5/2  ซอย 6   ถนนราษฎร์อุทิศ   ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053247830   Email : ulc_thai @ hotmail .com

 

ความเป็นมา

          ยู แอล ซี ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  5  เดือน  สิงหาคม  ค.ศ. 2005 โดยการประกาศสถาปนาขององค์กร Universal Life Church ผ่าน Universal Ministries มีสำนักงานใหญ่ที่  ULC administrative headquarters in Modesto 601 Third Street Modesto, CA  95351 ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาตามบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผู้ปกครอง ดร.นพดล  ก้อนคำ  เป็นผู้ประสานงานกับ ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่ง Minister และ Minster of peace.

        จากนั้น ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เห็นความตั้งใจที่ ผป. ดร.นพดล  ก้อนคำ ได้ทำงานและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง  และยังได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา  ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีแนวคิด ที่จะเพิ่มการทำงาน เพื่อสนับสนุน ULC ในประเทศไทย ให้เข้าสู่ระบบการดำเนินงานของ ULC ที่สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายของ ULC ทั้ง 40 ประเทศ     เนื่องจาก ULC เป็นองค์กรทางศาสนา  จึงได้ติดต่อประสานงานกับศูนย์ข่าวประเสริฐนานาชาติ ซึ่งสังกัดมูลนิธิสายรุ้ง  และได้แต่งตั้ง ศบ. ดร. วีรพล  ประวัง เป็นศาสนาจารย์ของ ULC ในประเทศไทย โดยมี ดร.นพดล  ก้อนคำ  เป็นเลขาธิการ และ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์  เป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนประจำของ ULC ในประเทศไทย และ เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2009  ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้ง ดร. สมชาย  กุละปาลานนท์ ดร.นภา  หอมเสียง  ดร.การุณ คุณยศยิ่ง ดร.เกียรติศักดิ์  วงค์รัตนวรรณ เป็นกรรมการ ULC ในประเทศไทย ในตำแหน่ง Minister of peace.

          พันธกิจของ ULC ได้ก้าวหน้าเป็นลำดับ จนสามารถสถาปนาองค์กรเป็น “เครือข่ายประชาสังคม” ซึ่งมีสมาชิกมากมาย จากหลากหลายความเชื่อ อาชีพและวัตถุประสงค์ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

                               

เป้าหมายของ ULC ในประเทศไทย

        เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำในทุกระดับชั้นของสังคม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสันติภาพ”

 

จุดประสงค์ของ ULC ในประเทศไทย

1.         เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกระดับชั้น โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมทางศึกษาแนวใหม่

2.       เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณสากล ส่งเสริมกระบวนการสิทธิมนุษยชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์

3.       เพื่อการสถาปนาสันติภาพสากล นำคุณธรรมค้ำจุนสังคม สร้างสรรค์ประชากรแห่งคุณความดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม นำพาประชาสังคมให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายเกื้อกูลกัน สร้างความผาสุก มั่งคั่ง แก่สังคมไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในทุกมิติ

 

คณะกรรมการบริหารงานของ ULC ในประเทศไทย

1.         ศจ. ดร.วีรพล   ประวัง             ประธานกรรมการ

2.       ดร.สมชาย  กุละปาลานนท์       รองประธานกรรมการ

                                     ดูแลงานด้านงบประมาณและการหาทุน

                                     เป็นประธานกลุ่มผู้ที่ได้รับปริญญาเอกฯ จาก ULC ในประเทศไทย

3.       ดร. นพดล   ก้อนคำ              เลขาธิการ / ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศกับ ULC ประเทศไทย

4.       ดร.กรีฑา    เพียรเกิดสุข           เหรัญญิก

5.       ดร.นะภา   หอมเสียง               กรรมการ

                                     เป็นประธานฝ่าย การจัดหาทุน

6.       ดร.การุณ   คุณยศยิ่ง              กรรมการ

                                     เป็นประธานฝ่ายกิจกรรม

7.       ดร.เกียรติศักดิ์ วงค์รัตนวรรณ      กรรมการ

                                      เป็นประธาน ฝ่ายประสานงานในประเทศไทย

8.       ดร.สมนึก   สิริศักดาวุฒิ           กรรมการ

                                      ประธานฝ่าย สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ

 

กรรมการที่ปรึกษา

1.         ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์        ประธานกรรมการ

2.       ดร.พัลลพ      สุวรรณมาลิก      กรรมการ

3.       นายประพันธ์   บูรณุปกรณ์        กรรมการ

4.       ดร.อุบล       ทัศนโกวิทย์         กรรมการ

เงื่อนไขของผู้ที่จะขอรับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์

จาก ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ ULC จาก 12 ประเทศ

 

1.         ผู้ที่จะขอรับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารต่างๆให้ครบ

เพื่อคณะกรรมการ ULC ประเทศไทยจะได้พิจารณา

2.       เมื่อผ่านการเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ULC ประเทศไทยแล้ว ผู้สมัครขอรับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จะต้องลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา เพื่อจะขอรับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ จาก ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากมหาวิทยาลัยในเครือของ ULC

3.       ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ULC จะต้องเข้ารับการอบรม เรียนรู้ ตามหลักสูตรของ ULC ให้ครบ โดยอบรม เรียนรู้ ในประเทศไทย จากคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.       ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จะต้องได้รับใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตร ที่ได้ผ่านการอบรม / สัมมนา และการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย ULC หรือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ ULC

5.       ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จะต้องจัดทำเอกสารรายงาน ผลการทำงาน และประสบการณ์ชีวิตอันเป็นการแสดงว่า ท่านสมควรจะได้รับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ จาก ULC ไม่ต่ำกว่า 10,000 คำ

6.       ผู้ที่จะเข้ารับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิตตามกำหนดการของ ULC ประเทศไทย ทุกท่านต้องนำ ใบปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต ไปให้สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่กรุงเทพ) ตรวจสอบและรับรองในความถูกต้องและนำใบปริญญาเอก กิตติมศักดิ์  ไปแจ้งกับรัฐมนตรีกระทรงศึกษาธิการได้รับทราบต่อไป

7.       ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ต้องเข้าร่วมในพิธีมอบรับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์  ตามกำหนดการ

8.       ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ULC ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและมีเจตนารมณ์รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป  ตามโครงการ “ตามรอยพ่อ”

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

1.         มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 15 ปี

2.       เป็นผู้ที่ ทำคุณประโยชน์ คุณความดีให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3.       เป็นผู้ที่ มีความเชื่อถือในศาสนา และมีหลักธรรมนำชีวิต

4.       เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และประเทศชาติ

5.       มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่จะนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอรับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

1.         แบบฟอร์ม การสมัครขอรับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์            1 ชุด

2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                   3  ใบ

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน                                               3   ชุด

4.       สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด                                        3   ชุด

5.       สำเนาใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ อย่างละ            2 ชุด

6.       รูปสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว                                       6 ใบ

7.       รูปครอบครัว                                                      2 ใบ

8.       เขียนบทความ  “สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ” 2 หน้ากระดาษ เอ 4

 

งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย   (เมื่อได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ULC ในประเทศไทยแล้ว)

1.        งบประมาณในการดำเนินการเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบเงินบริจาค

2.      องค์กร ยู แอล ซี เป็นองค์กรทางศาสนา ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใด

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา