วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ บุคคลากร 3

แนวข้อสอบ บุคคลากร 3
ผู้เขียน: สร้างโดย: numeing - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 4,393 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 5 August 2009, 12:46 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 5 August 2009, 12:55 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ บุคคลากร 3

1.  ความรู้ในทางงานบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.  กฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

   -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

   -   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   -    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

   -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

   -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

   -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 1

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 2 

  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 

  -  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545

  -    เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 26 พ.ค. 2553 (12:26)
thanks ka
jibict
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง