วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ 3

แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ 3
ผู้เขียน: สร้างโดย: numeing - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 4,432 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 5 August 2009, 1:20 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 5 August 2009, 2:14 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ 3

1. ความรู้ในทางงานพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.  กฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

 

   -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

 

   -   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

   -    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

   -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

   -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 

   -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 

   -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 1

 

   -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 2 

 

  -  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545

 

  -    เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด