เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางอัจฉรา ไชยสาส์น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | วิชาการ.คอม


เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางอัจฉรา ไชยสาส์น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เล่มที่ 10 เรื่อง Question Tags

ผู้เขียน Achara1645 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้1.  มีความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์เรื่อง Question Tags2.  มีทักษะในการใช้ไวยากรณ์เรื่อง Question Tags ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์และถูกต้องตามสถานการณ์คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน2.  ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด3.  ทำแบบฝึกหัดแต่ละตอน4.  ตรวจคำตอบแบบฝึกหัดจากเฉลยคำตอบ5.  ถ้าทำผิดให้ย้อนกลับไปศึกษาเนื้อเรื่องแต่ละตอนโดยละเอียดอีกครังหนึ่ง6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน7.  ตรวจคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน8.  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินตนเองแบบทดสอบก่อนเรียนคำชี้แจง1.  ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ2.  ใช้เวลาทำข้อสอบ  15  นาที3.  ให้ทำเครื่องหมาย X  ทัยข้อ  a ,b, c หรือ d ที่มีคำตอบที่ถุกที่สุด******************************************1. I believe you are just fourteen years old,................?        a. aren't you          b. do you            c. are you          d. don't you2. Let him go to the movie tonight,..........................?        a. will we              b. will you             c. shall we         d. won't you3. Peter often has his hair cut on Saturday,...........................?        a. has he              b. does he           c. doesn't he      d. hasn't he 4. This job is hardly suitable for Jane,.................................?        a. isn't she            b. is she             c. isn't it            d. is it5. You can sing,.........................?        a. can you            b. do you            c. don't you        d. can't you6. These aren't your book,.........................?        a. are they           b. are you            c. are these       d. aren't they7. Tomorrow is Sunday,..................................?        a. will it                b. isn't it             c. won't you       d. was it8. He will do it again,...................?        a. won't he           b. does he           c. will he            d. doesn't he9. I don't think you are right,........................?        a. aren't you         b. do I                c. are you           d. don't you10. Open the window,............................?        a. can you            b. do you            c. don't you        d. will you    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน    1. a     2. b      3. c      4. d       5. d      6. a      7. b      8. a      9. c      10. d

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา