บทคัดย่อรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมืองที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย | วิชาการ.คอม


บทคัดย่อรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมืองที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ดนตรีพื้นเมืองล้านนาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วาดฝันปฐมวัย ผ่านชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กาสะลองสร้างสรรค์ วาดฝันปุ๋มเป้ง พิศเพ่งพม่า ปราสาทไหวใจเพลิน เจริญจิตน้อยใจยา ลีลาล่องแม่ปิง เพริศพริ้งสาวไหม รื่นเริงหทัยเสเลเมา

ผู้เขียน นวนัฏ อินปั๋น ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านกวน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง

        ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เด็กปฐมวัยที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนบ้านกวน  อำเภอหางดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  จำนวน12  คน  ผู้วิจัยดำ เนินการทดลองในช่วงกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นเวลา  8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่   ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  ประกอบด้วย  (1)  แผ่นบันทึกเสียงดนตรีพื้นเมือง  จำนวน  1  แผ่น  บันทึกเพลงดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อ-ซึง  ประเภทบรรเลง  8  เพลง  (2)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  จำนวน  1  เล่ม  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  8  ชุด  ชุดละ  3  กิจกรรม  รวม  24  กิจกรรม   และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกโดยท่าทางและการเคลื่อนไหวของทอแรนซ์  (Torrance)  มีค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกตเท่ากับ  0.98    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

                        ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้งความคิดสร้างสรรค์แยกตามองค์ประกอบ  และความคิดสร้างสรรค์โดยรวม  

                                                  

                         

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา