วิชาการดอทคอม ptt logo

บทคัดย่อรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมืองที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ดนตรีพื้นเมืองล้านนาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วาดฝันปฐมวัย ผ่านชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กาสะลองสร้างสรรค์ วาดฝันปุ๋มเป้ง พิศเพ่งพม่า ปราสาทไหวใจเพลิน เจริญจิตน้อยใจยา ลีลาล่องแม่ปิง เพริศพริ้งสาวไหม รื่นเริงหทัยเสเลเมา
ผู้เขียน: นวนัฏ อินปั๋น ชมแล้ว: 117,648 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 15 August 2009, 8:36 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 18 January 2012, 6:52 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านกวน  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง

        ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เด็กปฐมวัยที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนบ้านกวน  อำเภอหางดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  4  จำนวน12  คน  ผู้วิจัยดำ เนินการทดลองในช่วงกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นเวลา  8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่   ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  ประกอบด้วย  (1)  แผ่นบันทึกเสียงดนตรีพื้นเมือง  จำนวน  1  แผ่น  บันทึกเพลงดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อ-ซึง  ประเภทบรรเลง  8  เพลง  (2)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  จำนวน  1  เล่ม  ประกอบด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  8  ชุด  ชุดละ  3  กิจกรรม  รวม  24  กิจกรรม   และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกโดยท่าทางและการเคลื่อนไหวของทอแรนซ์  (Torrance)  มีค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกตเท่ากับ  0.98    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

                        ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมือง  มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้งความคิดสร้างสรรค์แยกตามองค์ประกอบ  และความคิดสร้างสรรค์โดยรวม  


                                                  

                         
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 12 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 2 ก.ย. 2552 (10:59)
http://www.educlubs.com
สังคมออนไลน์สำหรับคุณครูทุกท่านค่ะ
artid55
ร่วมแบ่งปัน34 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 6 ก.ย. 2552 (15:59)

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ  และอีกประการผู้วิจัยได้กรุณาลงในรูปแบบบทความ  ซึ่งมีรายละเอียดดีกว่าที่มักจะลงเฉพาะบทคัดย่อ  ทำให้ภาพของงานวิจัยค่อนข้างชัด  เป็นการนำเอาแนวคิดของดนตรีมาพัฒนาความคิดสรางสรรค์ของเด็ก  เราเคยเห็นงานวิจัยที่นำเอาดนตรีคลาสสิคมาพัฒนาสมองเด็ก  สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเอาดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือมาจัดกิจกรรมกับเด้กปฐมวัย  แล้วเด็กมีความคิดสรางสรรค์สูงขึ้น  น่าจะนำไปขยายผลกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปครับ 


school1
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 25 ดวง

ความเห็น 3 6 ก.ย. 2552 (16:21)

อยากได้ Full  Text  ของงานวิจัยชิ้นนี้ครับ  ไท่ทราบว่าทางผู้วิจัยจะกรุณาหรือเปล่า  {#emotions_dlg.q2}  ภาพเด็ก ๆ น่ารักมากเลยครับ


starboy
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 40 ดวง

ความเห็น 4 6 ก.ย. 2552 (16:26)

อยากให้ผู้วิจัยนำตัวอย่างชุดการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีพื้นเมืองลงให้ชมด้วยค่ะ  {#emotions_dlg.d2}


moonid1
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 38 ดวง

ความเห็น 5 6 ก.ย. 2552 (16:35)

ขอชื่นชมผู้วิจัยมากค่ะ  ที่นำเอาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนามาปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ แล้วยังทำให้เด็กมีความคิดสรางสรรค์อีกด้วย  เหมือนกับคุณ  starboy  และคุณ  moonid1  อยากให้ผู้วิจัยช่วยเผยแพร่ผลงานให้เต็มรูปแบบด้วยค่ะ  {#emotions_dlg.q2}{#emotions_dlg.a6}{#emotions_dlg.q2} 


tam02
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 6 7 ก.ย. 2552 (15:42)

ชอบงานวิจัยชิ้นนี้มากค่ะ  เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองล้านนาผ่านกิจกรรมที่คิดว่สน่าจะสนุกสนานสำหรับเด็กอนุบาล  ทั้งยังทำให้เด็กมีการพัฒนาทางสมองอีกด้วย  อยากดูตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ


angle503
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 40 ดวง

ความเห็น 7 8 ก.ย. 2552 (14:18)

{#emotions_dlg.d2}เป็นงานวิจัยที่แปลกใหม่  เหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  {#emotions_dlg.q2}ขอชื่นชมด้วยคนครับ{#emotions_dlg.a2}


artman
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 20 ดวง

ความเห็น 8 8 ก.ย. 2552 (17:46)

อยากได้ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกโดยท่าทางการเคลื่อนไหวของทอแรนซ์ (Torrance)  ก่อนและหลังการทดลองด้วยค่ะ ถ้าไม่รบกวนกรุณาส่งมาที่ p.nine@hotmail.com  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


สุขจิต
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 9 14 ก.ย. 2552 (13:48)

เป็นผลงานที่ดีทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ดนตรีพื้นเมืองมาประกอบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบ  และมีความสนุกสนาน  เรียนรู้อย่างมีความสุข  น่าจะนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมของชั้นอื่น ๆ ต่อไป


Anchalee-Ms
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 10 8 พ.ย. 2552 (13:49)

{#emotions_dlg.q6}
รบกวนอยากได้เอกสารเกี่ยวกับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมิน ของแรนซ์(Torrance) ขอความกรุณาด้วยนะครับ


thekaihuo
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 120 ดวง

ความเห็น 11 24 ม.ค. 2554 (22:44)
มีเว็บดาวน์โหลด ฟรี งานวิจัยมาฝากครับ โหลด วิจัย all research free download
http://research-all.blogspot.com/
poepoe
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 12 24 ม.ค. 2554 (22:44)
มีเว็บดาวน์โหลด ฟรี งานวิจัยมาฝากครับ โหลด วิจัย all research free download
poepoe
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง