การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา | วิชาการ.คอม


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา

การเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา

ผู้เขียน นางพิมพ์ศิริ ปุยะติ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียน

                           เล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบ

                           การสอนแบบซิปปา

ผู้ศึกษา                  นางพิมพ์ศิริ  ปุยะติ

ปีการศึกษา           2551

 

บทคัดย่อ

 

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ      การเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้      แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา ระหว่างหลังเรียน และ

ก่อนเรียน    3)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา กลุ่มเป้าหมาย      คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาราช 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551 จำนวน  18 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  เครื่องมือพัฒนา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา จำนวน 16  แผน แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา จำนวน 16 แบบฝึก  และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นเอง  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 20  ข้อ  แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน  แบบประเมินผลงานกลุ่ม  แบบประเมินผลงานนักเรียนรายบุคคล  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้น 

สถิติที่ใช้ คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้  t – test  แบบ Dependent  Sample

  ผลการศึกษา  พบว่า

  1.   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.86 / 84.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80   

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.7447   ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา   มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.47  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนแบบซิปปา เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมาก 19  ข้อ  อยู่ในระดับ    ปานกลาง 1 ข้อ  และโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันได้ว่า  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกประกอบ การสอนแบบซิปปา ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ  เข้าใจในบทเรียน  พึงพอใจต่อการเรียนรู้และครูสามารถนำแบบฝึกหน่วยที่ 9 เรื่อง อาหารดีมีคุณภาพ ไปเป็นสื่อการเรียน        การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระครูในการสอนได้มากขึ้น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา