เผยแพร่ผลงาน : รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๓ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงาน : รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๓

สารบัญ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา รูปแบบที่ 3 เรื่องรามเกียรติ์

 

ชื่อเรื่อง 

 

 

ชื่อเรื่อง     การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา   รูปแบบที่   3  เรื่องรามเกียรติ์  ตอน  นารายณ์ปราบนนทก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  โรงเรียนราชินูทิศ  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  1

ผู้รายงาน     นางสาวกัลยา  นารถภักดี  ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนราชินูทิศ  2  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี

ปีการศึกษา    2551

บทคัดย่อ

                การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่   3 

เรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  โรงเรียนราชินูทิศ  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี   เขต  1  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด               คือ  80/80   2)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน  โรงเรียนราชินูทิศ  2  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่ 3  3)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา   รูปแบบที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                 และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนราชินูทิศ  2  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  26  คน   ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   1)  แบบฝึกทักษะ                 แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่   3  จำนวน  26  แบบฝึก 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จำนวน  40  ข้อ   3)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  20  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที  (t)

                ผลการศึกษาพบว่า  1)  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าประสิทธิภาพ  85.10/82.69  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ  80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่   3  พบว่า  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .01   3)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของ แบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รูปแบบที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.55  และ  4) ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  รุปแบบที่ 3  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ  4.80

 

 

บทคัคย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา