อาชีพ กับสังคมไทย Occupations on Thai social | วิชาการ.คอม


อาชีพ กับสังคมไทย Occupations on Thai social

อาชีพคืออะไร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และ พลังแฝงเร้นในอาชีพ ที่อยู่ในสังคมไทย

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อาชีพ Occupations : ความหมาย ความสำคัญ ของอาชีพ

อาชีพ Occupations                                                                                                                      ยรรยง  สินธุ์งาม                                                                                                                                                              

 

                คนเราเป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน การที่อยู่ร่วมกัน ในพื้นที่ ซึ่งมีขอบเขตจำกัด ที่อาจจะถูกกำหนดโดย ลักษณะภูมิประเทศ บนพื้นผิวโลก  ทำให้แต่ละกลุ่มชนมีกิจกรรม ในการดำรงอยู่แตกต่างกันออกไป   เมื่ออยู่รวมกันเป็นชุมชน ใหญ่  ก็ต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ของการมีชีวิตอยู่  ความถนัด ความชอบ ของแต่ละคน ก็แตกต่างกันไป  คนที่ทำบางอย่างเก่ง เช่น ชำนาญการปลูกผัก ก็จะผลิตพืชผล ได้เยอะ และมีลักษณะที่น่ารับประทาน  คนอื่นมาพบเห็น ก็อยากได้ไปรับประทานบ้าง แรกๆก็คง ให้กันโดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยน  ต่อมาก็นำสิ่งของมาแลกเปลี่ยน คนผู้นั้น ก็เห็นว่า การปลูกผัก ทำให้ตนได้สิ่งของต่างๆ ในสิ่งที่ ตนไม่ต้องลงมือทำเอง เช่น เมื่ออยากได้ ผ้า ก็นำผักของตนไปแลก กับคนที่ทอผ้า  ก็ได้ ผ้า มาใช้ตามต้องการ เขาจึง ขยายกิจการพืชสวนครัว ให้มากขึ้นโดยไม่สนใจ ทำกิจกรรม อย่างอื่น จนกลายเป็นว่า เขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ เพราะ  การปลูกผัก                  การนำสิ่งของ เช่น พืชผัก เนื้อ  ปลา  ผืนผ้า  ไปแลกเปลี่ยนกัน ไม่สะดวกในการขนส่ง ไม่สะดวกในการจัดเก็บ สังคมมนุษย์ จึงพัฒนามาเป็นการใช้  วัตถุ เช่น หินสี เปลือกหอย โลหะ ซึ่งสะดวกในการพกพา  มาเป็น สื่อกลาง การแลกเปลี่ยน และได้ร่วมกันกำหนดมูลค่าขึ้นมา เพื่อจะได้ทราบว่า ผัก 1 มัด จะเทียบได้กับ เปลือกหอย กี่อัน  ซึ่งต่อมาก็ กลายเป็นระบบเงินตรา  หลังจากนั้นก็ทำให้เกิด การซื้อ การขาย กันขึ้น ในสังคมมนุษย์  รูปลักษณ์ ของ เงิน เปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย จนถึงปัจจุบัน ที่มีลักษณะเป็น เหรียญ และ เป็น แผ่นบาง  อาจทำด้วย กระดาษพิเศษ หรือพลาสติกสังเคราะห์  กำหนดสีสัน ที่แตกต่าง เพื่อแยกมูลค่าในการแลกเปลี่ยน ของเงินนั้นๆ              ที่กล่าวมา ถ้ามองแบบกว้างๆ จะเห็นว่า การที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ของมนุษย์ จึงต้องประกอบ อาชีพ และเจ้าตัวอาชีพ ก็จะทำให้เกิดรายได้  ซึ่งมี สื่อกลาง ที่ แทน จำนวนรายได้ ก็คือ เงิน                                 ความหมายของอาชีพ                 อาชีพ ตรงกับคำ หลายคำในภาษาอังกฤษ ดังนี้  Employment   Meatier    Occupation  Profession   Pursuit  Vocation   Avocation   Business  Calling  Career  ซึ่งก็มีความหมายไปในลักษณะเดียวกัน ว่าเป็น อาชีพ  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ อาชีพ ไว้หลายความหมาย ดังนี้               พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  อาชีพ เป็น คำนาม  หมายถึง การเลี้ยงชีวิต , การทำมาหากิน , งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ                วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ให้ความหมายไว้ว่า  อาชีพ  เป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต           เว็บปัญญาไทย กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง การทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน                เว็บ spa ได้ให้ความหมายว่า  อาชีพ หมายถึง การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ เป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม               เว็บ ebook พูดถึงอาชีพ ว่าคือ การทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้                สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นทำ ปกติบุคคลมีอาชีพเดียว หากในระหว่างรอบ 52 สัปดาห์ที่แล้ว บุคคลใดมีอาชีพมากกว่า 1 ชนิด ให้ถืออาชีพที่มีจำนวนสัปดาห์การทำงานมากที่สุด หากจำนวนสัปดาห์เท่ากันให้นับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุด                เว็บ agaligo ให้ความหมายไว้ว่า  อาชีพ มาจากคำ บาลี สันสกฤต  คำว่า อาชีวะ ซึ่งแปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่ ในรูปคำไทย หมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ                สำหรับผู้เขียนเห็นว่า อาชีพ คือ การทำกิจกรรมใดๆ ทั้งที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งกิจกรรมนั้น นำไปสู่สิ่งตอบแทน อาจจะเป็นรายได้ ที่เป็นวัตถุจับต้องได้ เช่น เงิน หรือ เป็นนามธรรม ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความปลอดภัยของตัวเอง  ความศรัทธา  อุดมคติ  ความพึงพอใจ  ความใฝ่ฝันส่วนตัว  หรืออื่นๆ   ซึ่งสิ่งตอบแทน ดังกล่าว เป็นเหตุหรือปัจจัยให้ ชีวิตดำรงอยู่ได้ ในสังคม                                              ความสำคัญของอาชีพ                  สามารถกล่าวถึงความสำคัญของอาชีพ ได้ดังนี้ 1. ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้  เมื่อมีอาชีพก็มีรายได้ สามารถจับจ่าย ใช้สอย ในชีวิตประจำวันได้โดยปกติ 2. ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในสังคม  ผู้ที่มีอาชีพ จะได้รับความน่าเชื่อถือ จากผู้คนในสังคม เพราะสังคมมนุษย์มองว่า คนมีอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เช่น ไม่ลักขโมย ไม่แย่งชิง  ไม่เที่ยวขอหรือหยิบยืม  สิ่งของจากผู้อื่น  เรียกว่า มีเครดิตในตัวเอง 3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะอยู่ร่วมกัน  การดำรงชีพอยู่ในสังคม ก็จะต้องมีการสมรส ผู้ที่มีอาชีพจะทำให้ผู้ที่มาเป็นคู่ชีวิต มีความมั่นใจ ว่า เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้ว ไม่อดตาย ไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน และคงจะมีความสุขอย่างแน่นอน 4. สร้างครอบครัวได้โดยปกติสุข  รายได้จากอาชีพ มีการสะสมไว้ ก็เพื่อสร้างครอบครัว ให้ดำรงอยู่ได้โดยปกติ เมื่อเป็น ครอบครัว ก็มี ญาติพี่น้องที่ต้องจุนเจือ  มีลูก ซึ่งต้องดูแล อาหารการกินที่เพิ่มขึ้น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ต้องใช้ตามความจำเป็น  ที่อยู่อาศัยต้องพอเหมาะกับฐานะทางเศรษฐกิจ  และเมื่อเจ็บป่วย มาสบาย ก็ต้องได้รับการดูแล รักษา จนเป็นปกติ  ถ้าไม่มีอาชีพ ก็ขาดรายได้ และการสร้างครอบครัว ก็จะเกิดปัญหา 5. ทำให้กิจกรรมสังคมมีการเคลื่อนไหว   ในสังคมมีหลากหลายอาชีพ ก็จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้น เกิดการเชื่อมประสาน ในจุดต่างๆของสังคม มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในสังคม เช่น ผู้ขายกล้วยปิ้ง ริมถนน ก็ไปซื้อ กล้วยจากผู้ค้าที่ตลาด ซึ่ง ก็มาจาก ชาวสวนที่ปลูกกล้วย นำมาส่งที่ตลาด ชาวสวนก็ได้รับ เงิน จากการขายกล้วย ก็ให้เงินแก่ ลูก เพื่อไปใช้จ่าย เป็นค่ากิจกรรมที่โรงเรียน  ผู้ค้าที่ตลาด ก็ได้เงินจากการขายกล้วย นำเงินไป จ่ายค่าเช่าแผงที่ตลาด ก็ได้คุยกับเจ้าของตลาด ไปจ่ายค่าแชร์ก็ได้พบปะกับกลุ่มเพื่อน ไปซื้อหวยหุ้นก็ได้เสี่ยงโชคกับผู้ขาย  ส่วนผู้ค้ากล้วยปิ้ง ก็ได้ พบปะกับลูกค้า ผู้ทำงานธนาคาร ที่ซื้อห่อกลับไปทานที่ออฟฟิศ  ลักษณะที่กล่าวมา จะเห็นความเคลื่อนไหวของสังคม ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจาก อาชีพ 6. ทำให้เศรษฐกิจ และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงในทางบวก เราก็ เรียกว่า เป็นการพัฒนา มีการประกอบอาชีพ ก็ทำให้เศรษฐกิจ ของสังคมเคลื่อนไหว เมื่อมีความคล่องตัว ก็เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขึ้นในสังคม เช่น มีถนน หนทาง มีรถโดยสาร  มีไฟฟ้าใช้  มีโทรศัพท์  มีอินเตอร์เน็ต  ทั้งระบบใช้สาย และไร้สาย  เหล่านี้เรา ก็บอกว่า เป็น การพัฒนา  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ ก็ได้แก่ การเกิดแหล่งเสื่อมโทรม  เกิดชุมชนเสื่อมโทรม  เกิดปัญหาขยะล้นเมือง  เกิดปัญหาการแย่งที่อยู่อาศัย การแย่งอาชีพการเกิดอาชญากรรม  เกิดอาชีพที่ผิดกฎระเบียบของสังคม เกิดโรคติดต่อ  และอื่นๆ  รวมเรียกว่า เป็นความเสื่อมถอย ของเศรษฐกิจและสังคม  สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่สืบเนื่อง มาจากการดำเนินกิจกรรมตามอาชีพ ของมนุษย์

.............อ้างอิง

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติhttp://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge09/eco_house.htmlhttp://service.nso.go.th/nso/knowledge/knowledge09/eco_house.html  สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2552    

http://www.agalico.com/board/archive/index.php/t-171.html   สืบค้นเมื่อ 6  ก.ย. 2552

http://guru.sanook.com/dictionary/พจนานุกรม_ไทย-ไทย_ราชบัณฑิตยสถาน/อ/   สืบค้นเมื่อ  6  ก.ย. 2552

พจนานุกรมไทย.com      http://xn--12cn0cga1azjg1mtc2h.com/   สืบค้นเมื่อ 6 ก.ย. 2552

http://th.wikipedia.org/wiki/   สืบค้นเมื่อ  6  ก.ย. 2552

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php    สืบค้นเมื่อ 6 ก.ย. 2552     

           

 

 

 

  

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา