แผนการศึกษาแห่งชาติ | วิชาการ.คอม


แผนการศึกษาแห่งชาติ

วิเคราะห์ เจาะลึก แผนการศึกษาแห่งชาติ 2545-2559 สะท้อนให้เห็นความต้องการของชาติ ที่มุ่งหวังให้กลไกทางการศึกษา เป็นเครื่องมือ พัฒนาประเทศ

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2545 - 2559 : อะไรที่ชาติต้องการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)

 

                แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)  มีสาระสำคัญ  3 วัตถุประสงค์  11 นโยบาย ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ 1 : พัฒนาคนในรอบด้าน และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา

        นโยบาย 1: พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

        เป้าหมาย

-  เด็กปฐมวัย 0-5 ปี

-  ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี

-  มีกำลังคนด้านอาชีวะระดับต่าง ๆ

-  พัฒนาฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน

-  ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา

-  มีการจัดบริการศึกษาในหลายรูปแบบ

                แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมของเด็ก

-  จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-  ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

-  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

-  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง

-  ส่งเสริมให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนา

                นโยบาย 2: การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย

-  ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

-  ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-  ผู้บริหารและครูได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

-  สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพการศึกษา    

แนวการดำเนินงาน

-  การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-  ปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

-  กำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

                นโยบาย 3: ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

-  มีการบูรณาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ร่วมคิด ร่วมดำเนินงาน

-  คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงาน 

                แนวการดำเนินงาน

-  ปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร

-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ

-  บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน

-  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ประชาธิปไตย

                นโยบาย 4: พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน

                เป้าหมาย

-  คนไทยมีความรู้ ความคิด ใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-  ผลิตครู คณาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการ

-  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีคุณภาพ ในระดับนานาชาติ

-  บุคลากรที่ทำงานด้านนี้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง

-  ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถทำการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้

แนวการดำเนินงาน

-  เสริมสร้างสนับสนุนเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

-  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

-  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย

-  ส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถทำการวิจัยและพัฒนา

-  สร้างนวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยได้

  

วัตถุประสงค์ 2 : สร้างสังคมให้มีคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

                นโยบาย 5: การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ  และคุณธรรม

                เป้าหมาย

-  ทักษะ และกระบวนการในการคิดการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

-  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย ประหยัด อดออม รับผิดชอบต่อส่วนรวม

-  มีโอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ

แนวการดำเนินงาน

-  จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

-  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมวิทยาการ สร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ

-  พัฒนาข้อมูลสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

-  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ความรู้ทั่วไป ด้านอาชีพ และด้านศาสนา

นโยบาย 6: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการเรียนรู้ของคน

                เป้าหมาย

-  เพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5

-  มีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  มีบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ

แนวการดำเนินงาน

-  กำหนดกลไกเชิงนโยบายด้านการวิจัย และพัฒนาที่เข้มแข็ง

-  กำหนดการวิจัยเป็นสาระในหลักสูตรการเรียนรู้

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

                นโยบาย 7: การสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้

                เป้าหมาย

-  มีการพัฒนาการเรียนรู้และความรู้ใหม่ๆ

-  มีการใช้ความรู้เป็นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-  มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิต

แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ

-  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน และประยุกต์ความรู้

-  สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้

วัตถุประสงค์ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน

                นโยบาย 8: ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                เป้าหมาย

-  ทุกสถาบันในสังคมทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกัน พัฒนาจิตใจ

-  มีการฟื้นฟู พัฒนาและสร้างสรรค์พฤติกรรมของคน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความดีงาม

แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สังคม พลศึกษานันทนาการ และการกีฬา

-  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศิลปิน

นโยบาย 9: การจำกัด ลด ขจัด ปัญหาทางโครงสร้าง หรือคงไว้ซึ่งความยากจน  ขัดสน ด้อยทั้งโอกาสและศักดิ์ศรีของคนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

                เป้าหมาย

-  ประชากรในวัยเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

-  ประชากรผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เข้าถึงการบริการทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึง

-  การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

-  ประชาชน ชุมชน องค์กร มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

-  ปฏิรูประบบงบประมาณ 

-  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร

นโยบาย 10 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ

                เป้าหมาย

-  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง 

-  ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมหน่วยงานทุกระดับ มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้

- ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

นโยบาย 11 : การจัดทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

                เป้าหมาย

-  ทุกส่วนของสังคมร่วมระดมทุนเพื่อการเรียนรู้ของคนไทย 

-  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย

แนวการดำเนินงาน

-  ระดมทรัพยากรและการลงทุนอย่างเพียงพอ

-  จัดระบบและวิธีการบริหาร จัดสรรทรัพยากร และระบบติดตาม ด้วยความโปร่งใส

 

บทวิเคราะห์

 

วัตถุประสงค์ 1 : พัฒนาคนในรอบด้าน และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา

                   มี 4 นโยบาย เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ 1

นโยบาย 1: พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

นโยบายข้อนี้มีเป้าหมาย 2 ด้าน  คือ

1. ด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ

            -  จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน

            -  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง  เพื่อให้มีความหลากหลาย เพิ่มทางเลือกแก่โอกาสทางการศึกษาของประชาชน

            -  ส่งเสริมให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนา  เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านความรู้ ให้แก่วงการศาสนา เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จะทำให้พระภิกษุ สามารถอบรมสั่งสอน ไปในทิศทางเดียวกันกับสังคม

2. ด้านโอกาสและความเสมอภาค  

     2.1 กฎหมายบังคับให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี

         -  รัฐทำการส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมของเด็ก

     2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

         -  รัฐทำการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

     2.3 มีกำลังคนด้านอาชีวะระดับต่าง ๆ พัฒนาฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน

         -  รัฐส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการดูแลผู้คนในสังคมทุกสาขาอาชีพเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน  สร้างความเสมอภาคแก่สังคม

 

นโยบาย 2: การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมายหลัก มี 3 ด้าน

1.ด้านผู้เรียน ต้องการให้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

-  โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.ด้านครูและผู้บริหาร   ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-  จัดให้มีการปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนองตอบต่อการปฏิรูปผู้เรียน

3.ด้านระบบประกันคุณภาพ   สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารและครูได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 -  กำหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพนี้จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และกำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่า บุตรหลานที่เข้ารับการศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนั้น จะมีคุณภาพ ขั้นต่ำตามมาตรฐานทางการศึกษาที่กำหนดเอาไว้   

 

นโยบาย 3: ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

นโยบายข้อนี้ มีเป้าหมาย อยู่  3  ด้าน

1. ด้านการบูรณาการ  มีการบูรณาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

              -  ปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร

-  บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน

2. ด้านการมีส่วนร่วม ของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ร่วมคิด ร่วมดำเนินงาน

-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ

3. ด้านการส่งเสริมคุณค่าของความเป็นไทย  ให้มีค่านิยมและพฤติกรรมตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ประชาธิปไตย

 

นโยบาย 4: พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน

                เป้าหมายของนโยบายข้อนี้ มีเพียงข้อเดียว คือ ด้านการพัฒนาพลเมืองในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        แนวดำเนินการของภาครัฐ ก็คือ

-  เสริมสร้างสนับสนุนเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของทุกระดับการศึกษา

-  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

-  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย

-  ส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถทำการวิจัยและพัฒนา

-  สร้าง นวัตกรรม จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

 

วัตถุประสงค์ 2 : สร้างสังคมให้มีคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

       มี  3  นโยบายที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

 

                นโยบาย 5: การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ  และคุณธรรม

                มีเป้าหมายอยู่ 3 ด้าน

1. ด้านการคิด   ทักษะ และกระบวนการ ในการคิดการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

-  จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 

2. ด้านลักษณะนิสัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย ประหยัด อดออม รับผิดชอบต่อส่วนรวม

-  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ความรู้ทั่วไป ด้านอาชีพ และด้านศาสนา

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา