วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการศึกษาแห่งชาติ

วิเคราะห์ เจาะลึก แผนการศึกษาแห่งชาติ 2545-2559 สะท้อนให้เห็นความต้องการของชาติ ที่มุ่งหวังให้กลไกทางการศึกษา เป็นเครื่องมือ พัฒนาประเทศ
ผู้เขียน: ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว: 38,047 ครั้ง
post ครั้งแรก: Mon 7 September 2009, 8:25 pm ปรับปรุงล่าสุด: Mon 7 September 2009, 10:07 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - บทสรุป วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ

สรุป วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545-2559) จะกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ อยู่ 4 ประเด็น

 

1. ประเด็น ระบบทางการศึกษา        มีระบบที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อยู่ 6 ระบบ  ดังนี้   

             1.1 การจัดการศึกษาที่หลากหลาย

             1.2 การประกันคุณภาพ

             1.3 การบูรณาการ

             1.4 การมีส่วนร่วม

             1.5 การใช้เทคโนโลยี

             1.6 การระดมทุน

2. ประเด็น ตัวบุคคล     มีผู้เข้ามาเกี่ยวข้อง  5  ส่วน ได้แก่

         2.1  ผู้เรียน

         2.2  ครู

         2.3  ผู้บริหาร

         2.4  นักวิจัย

         2.5  ประชาชนในสังคม           

3. ประเด็นการสนับสนุนจากภาครัฐ         ได้ให้ความสำคัญใน 5 เรื่อง ต่อไปนี้

           3.1 โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

           3.2 การพัฒนาเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับพลเมือง

           3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           3.4 สนับสนุนการพัฒนาการวิจัย

           3.5 สนับสนุนด้านงบประมาณ

4. ประเด็นพฤติกรรมของคน    มีจุดเน้นใน 5 เรื่อง ดังนี้

           4.1 ทักษะทางการคิด

           4.2 ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์

           4.3 การพัฒนาพฤติกรรม

           4.4 การใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนา

           4.5 การเห็นคุณค่าของความเป็นไทย


วิเคราะห์โดย  ยรรยง สินธุ์งาม  นศ. ปริญญาเอก  บริหารการศึกษา ภาคปกติ รุ่น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เอกสารอ้างอิง

  

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนัก  สำนักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

                      และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2545.

ประจักษ์ เฉิดโฉมและศิษฐ์ วงษ์กมลเศรษฐ์.การวิเคราะห์ระบบ. กรุงเทพฯ: สยามสปอร์ต ซินดิเคท, 2537.

GE Dullerud and F Paganini. A course in robust control theory: a convex approach. books.google.com,

                       2000.

S Skogestad and I Postlethwaite. Multivariable feedback control: analysis and design. John Wiley &  

                       Sons, 2005.

Z Sun and SS Ge. Switched linear systems: Control and design. books.google.com, 2005.

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 9 ต.ค. 2553 (13:25)
ขอบคุณมากครับ เป็นบทความที่มีประโยชน์ ขอนำไปใช้อ้างอิงประกอบการวิจัยในชั้นเรียนนะครับ
doldej
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 25 พ.ย. 2553 (08:16)
ด้วยความยินดีครับ คุณดอนเดช
ยรรยง สินธุ์งาม
ร่วมแบ่งปัน189 ครั้ง - ดาว 87 ดวง