บทคัดย่อ งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมแก๊สเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชั้น ม.3 | วิชาการ.คอม


บทคัดย่อ งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมแก๊สเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชั้น ม.3

วิชางานเชื่อมแก๊ส เรื่อง ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน ถาวร ศรีจริต ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ เรื่อง : รายงานการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมแก๊สเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานเชื่อมแก๊ส เรื่องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

บทคัดย่อ

เรื่อง :          รายงานการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมแก๊สเบื้องต้น   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3  โรงเรียนระโนดวิทยา  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานเชื่อมแก๊ส เรื่อง ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ผู้รายงาน :   นายถาวร  ศรีจริต   ตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการ  โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2551

                   

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพ 80/802.  เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา  ที่จัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น          

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนระโนดวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต 1  ปีการศึกษา 2551  จำนวน 24  คน ได้มาจากการเจาะจง  นักเรียนที่เลือกเรียน วิชางานเชื่อมแก๊ส (ง 33213)

                 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ  3. แบบทดสอบปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที   (t-test Dependent) โดยมี  ผลการศึกษา  ดังนี้

              1.  ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน พบว่าเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเชื่อมแก๊สเรื่องปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประกอบด้วย คำนำ  สารบัญ   แนะนำเอกสารประกอบการเรียน  และบทเรียน จำนวน  9  บท  แต่ละบทประกอบด้วย ชื่อเรื่องสาระการเรียนรู้ประจำบท  จุดประสงค์   รายละเอียดสาระการเรียนรู้   กิจกรรมดำเนินการ   ใบงาน    แบบฝึกหัดท้ายบท   เฉลยแบบฝึกหัด  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน  และพบว่าเอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2 )  เท่ากับ 80.21/81.85

             2.  ผลการศึกษาความสามารถในการเชื่อมแก๊ส  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมแก๊สระดับสูงมาก ทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

             3. ผลการสอบถามความพึงพอใจพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเบื้องต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับมาก  และรายการที่นักเรียนพอใจมากที่สุดคือ  เอกสารประกอบการเรียน ทำให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา