ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | วิชาการ.คอม


ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สำนั

ผู้เขียน orio_oha ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผลงาน             ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)  หน่วยการ

                                เรียนรู้ที่  1 การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ผู้รายงาน              นางทองจันทร์  เหลาราช

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา  2551

 

บทคัดย่อ

 

                        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)  หน่วยการเรียนรู้ที่  1 การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก  สำนักงานเขตพื้นที่หนองบัวลำภู เขต 1  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)  หน่วยการเรียนรู้ที่  1 การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู   

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)

                        กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน 16 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดำรงชีวิต

ของพืช  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 10  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  จำนวน  2  ชุด ชุดที่ 1  เป็นแบบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด  4   ตัวเลือก  จำนวน  10  ชุด  ชุดละ  10  ข้อ  ชุดที่  2  เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)  เป็นแบบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด  4   ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)

                        การศึกษาครั้งนี้เป็นการดำเนินการ  2  ขั้นตอน  คือ

                        ขั้นตอนที่  1  การพัฒนาและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

                        ดำเนินการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และนำมาพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  10  ชุด  และนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  ท่าน

                        ขั้นตอนที่  2  การนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาไปทดลองสอน

                        ทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 16  คน  เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  และเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

                        ผลการศึกษา พบว่า 1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  96.03 / 84.13  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นมีค่าความยากง่าย(p)  0.38 – 0.76  ค่าอำนาจจำแนก (r)  อยู่ระหว่าง  0.20 – 0.80  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  ( r KR-20 )  เท่ากับ.82    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

( 5E s)  สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก  อำเภอ  เมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ( 5E s)

อยู่ในระดับมากที่สุด

                      

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา