รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสาประกอบการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ก่อนเรียนกับหลังเรียน

ผู้เขียน gosakda ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน   เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต   

(วิชาสุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  2  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา   

ชื่อผู้ศึกษา             นางอิสรา   แก้วพรหม

ปีที่ทำการศึกษา    2550

บทคัดย่อ

                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ

การสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2 

ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง  โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสาประกอบการสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต   ก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต   ที่สร้างขึ้นโดยผู้ศึกษาค้นคว้า ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  จำนวน  27  คน ใช้เวลาในการทดลองสอนจำนวน  18  ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  เอกสารประกอบการสอน   เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 5 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t – test  (Dependent  Samples)

                ผลการศึกษาพบว่า

                เอกสารประกอบการสอน เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นพบว่า มีประสิทธิภาพ  81.48/84.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.58  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

                สำหรับความพึงพอใจเอกสารประกอบการสอน   เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1   ปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.59  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.49  จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา