นานาสาระว่าด้วยงานครุภัณฑ์ | วิชาการ.คอม


นานาสาระว่าด้วยงานครุภัณฑ์

รวมสาระ บทความ ว่าด้วยงานครุภัณฑ์

ผู้เขียน ณ วรรณรักษ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ความหมายและคำจำกัดความครุภัณฑ์
หน้าที่ 2 ความหมายและคำจำกัดความพัสดุ (1)
หน้าที่ 3 ความหมายและคำจำกัดความพัสดุ (2)
หน้าที่ 4 มีอะไรในร่างพระราชกฤษฎีกาว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ... (1)
หน้าที่ 5 มีอะไรในร่างพระราชกฤษฎีกาว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ... (2)
หน้าที่ 6 มีอะไรในร่างพระราชกฤษฎีกาว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ... (3)
หน้าที่ 7 นานาสาระงานพัสดุ :ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (โทษ,การจัดหา) (1)
หน้าที่ 8 นานาสาระว่าด้วยงานพัสดุ ตอนกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
หน้าที่ 9 นานาสาระงานพัสดุ :ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการซื้อและวิธีจ้าง) (3)
หน้าที่ 10 นานาสาระงานพัสดุ :ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีซื้อและวิธีจ้าง) (4)
หน้าที่ 11 นานาสาระงานพัสดุ :ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง) (1)
หน้าที่ 12 นานาสาระงานพัสดุ :ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง) (2)
หน้าที่ 13 วินัยและบทลงโทษเกี่ยวกับพัสดุ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา