งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม | วิชาการ.คอม


งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

งานวิจัยนี้จะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน doraemon_115 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย                                 การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปีทำการวิจัย                            2552

ผู้ที่วิจัย                                       นางสาวพัชรี           กลิ่นทอง

                                                                นางสาวอัญชลี        ปิมปา

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย        อาจารย์พงศ์ตะวัน      แสงสว่าง

 

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาดของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 2) เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 3) เพื่อต้องการเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคกับการจัดจำหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีอยู่ในปัจจุบันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างประชากรจากผู้บริโภคจำนวน 400 คน และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำนวน 222 ราย ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ถึงเดือน กันยายน 2552 เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 4 เดือน โดยมีสถานที่ศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซุปเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านขาย แหล่งชุมชนทั่วไปในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นแบบสอบถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ซึ่งชุดที่ 1 สำหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และชุดที่ 2 หรับผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบสอบถามชุดที่ 1 สำหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีจำนวน 15 ข้อ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ 2) แบบวัดความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำนวน 10 ข้อ แบบสอบถามชุดที่ 2 สำหรับผู้จัดจำหน่าย   ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีจำนวน 12 ข้อ 1) การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำนวน 12 ข้อ    เพื่อเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ แล้วนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เอสพีเอสเอสฟอร์ วินโดว์

          จากการประมวลผลของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน นักศึกษา และเป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี มีสถานะภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยเลือกซื้อจากคลินิกเสริมความงาม ซึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาบริโภค คือ ต้องการเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพมากที่สุด อาหารเสริมที่นำมาบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่จะสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยมาแล้ว จากการดูฉลากของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่าส่วนมากได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว ซึ่งก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ละครั้งผู้บริโภคได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบจากผู้ขายเป็นอย่างดี และได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก่อนบริโภคอย่างละเอียด จากการสอบถามครั้งนี้ยังพบอีกว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้ทราบสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้ เมื่อได้รับอันตรายหรือผลข้างเคียงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และระยะเวลา 2 เดือน คือความคาดหวังของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ต้องการจะเห็นผลมากที่สุด ส่วนในด้านของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่า ธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมความงาม หรืออาหารเสริมลดความอ้วน ส่วนใหญ่มีใบรับรองตัวแทนการจัดจำหน่ายแล้วเกือบทุกราย โดยแหล่งที่รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาจำหน่าย ส่วนมากรับมาจากตัวแทนจำหน่าย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจะนิยมนำมาจำหน่ายมากที่สุด โดยกลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จะมีระดับการบริโภคสูงกว่ากว่ากลุ่มคนวัยทำงาน เหตุผลสำคัญที่เลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ส่วนมากที่นำมาจำหน่ายก็จะสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาตจาก อย.มาแล้ว ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในด้านบวกและด้านลบจากผู้จำหน่ายได้อีกด้วย หลังจากที่ลูกค้าบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วได้รับอันตรายหรือผลข้างเคียง ลูกค้ามีสิทธิที่จะเรียงร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหาจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่ จะใช้ระยะเวลา 2 เดือน จึงจะเห็นผล

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา