สภาพและปัญหาของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด | วิชาการ.คอม


สภาพและปัญหาของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด

แนวความคิดของแคสเตทเทอร์ (Castetter) และแนวความคิดของคุรุสภา ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ผู้เขียน นางอมรรัตน์ วงศ์พระจันทร์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สภาพและปัญหาของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด

 

สภาพและปัญหาของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนวัดคลองเป็ด

 

รายงานโดย นางอมรรัตน์  วงศ์พระจันทร์

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวัดคลองเป็ด 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด 4) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ดเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research ) โดยนำแนวความคิดของแคสเตทเทอร์ (Castetter) และแนวความคิดของคุรุสภา ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูจำนวน  8  คน  นักการจำนวน  1  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  9  คน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  20  คนมีจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวน  59 คน รวมทั้งหมดจำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่สร้างจากแนวความคิดของ แคสเตทเทอร์ (Castetter) และการฏิบัติงาน ตามแนวคิดของคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าความถี่ ( frequencies ) ค่าร้อยละ (percentage), การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียรสัน (pearson’sproduct moment correlation oefficient)

 

สรุปผลการวิจัย

กกกกกกก  สรุปเป็นประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

กกกกกกกก1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองเป็ด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 11 ด้าน โดยภาพรวม การสรรหาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ สิ่งตอบแทนซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

กกกกกกกก2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกมาตรฐาน โดยมีมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนมาตรฐานที่ 10  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

กกกกกกกก3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด จำนวน 97 คน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson-Product Moment Coefficients) พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวัดคลองเป็ดและการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กกกกกกกก4. การวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดคลองเป็ด มีการเสนอแนะให้ครูจัดทำแผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด มากที่สุดรองลงมา คือควรจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และควรให้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยออกแบบสำรวจความต้องการของทุกฝ่าย

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา