บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ | วิชาการ.คอม


บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน สุชาวลัญช์ ถือวัลย์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง                      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์

                              จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

                              ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

หน่วยงาน              โรงเรียนบ้านระมาดค้อ  อำเภอบัวเชด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 

                              เขต  3

ชื่อผู้ศึกษา                นางสุชาวลัญช์  ถือวัลย์

ปีที่พิมพ์                   2551

 

บทคัดย่อ

 

                         การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ  อำเภอบัวเชด   จังหวัดสุรินทร์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จำนวน  20   คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน 6 แผน  บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40 ข้อ  และ แบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล

                         ผลการศึกษา  พบว่า 

                     1.    บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/81.75

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

                     2.    นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.001

                     3.    ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7074 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์    คิดเป็นร้อยละ 70.744.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยรวมและเป็นระดับ 3 ด้าน คือ  1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  และ 3) ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

                         โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา