วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ สำหรับนักเรียน โดย นายพงษ์สวัสดิ์ จันดา

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน แจกลูกและ
ผู้เขียน: นายพงษ์สวัสดิ์ จันดา ชมแล้ว: 8,623 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 27 September 2009, 11:00 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 27 September 2009, 12:07 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 27 ก.ย. 2552 (12:01)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ผู้ศึกษา นายพงษ์สวัสดิ์ จันดา
ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน แจกลูกและสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๑
วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จำนวน 22 คน การออกแบบการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กับนักเรียนกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (one – group pretest-Posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูก และสะกดคำ ประกอบด้วยคู่มือ และชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูก และสะกดคำ จำนวน 10 เล่ม และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการสะกดคำและแจกลูก และ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ มีคุณภาพ ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 และมีประสิทธิภาพ 86.05 / 88.48
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการสะกดคำและแจกลูก สูงกว่า ก่อนได้รับการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูกและสะกดคำ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จาก 56.10 เป็น 85.75
3. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนแจกลูก และสะกดคำ โดยรวมอยู่ใน ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.66
pro002
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 17 ก.ย. 2553 (12:05)
ต้องการสื่อการสอนนี้ค่ะ
pensiriฟืรฟก
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


pro002
()

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 893 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 4 ปี
แบ่งปันความรู้ 1 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน