รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย | วิชาการ.คอม


รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย

สารบัญ

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ชุดการสอน ที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้

ชุดการสอน ที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  มา  1  ห้องเรียน  จำนวน  30  คน  ชุดการสอน ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ชุดการสอนย่อย  6  ชุดการสอน  เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนได้แก่  แบบทดสอบท้ายชุดการสอน ชุดละ 10 ข้อ  จำนวน   6  ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง จำนวน 16 ชั่วโมง  

                    ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการสอน  เรื่อง  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 93.33/ 86.67  และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่าคะแนนหลังเรียนด้วยชุดการสอน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา