การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ | วิชาการ.คอม


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้รายงานนายศิล ขรุรัมย์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2551

ผู้เขียน icebaby ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้รายงาน นายศิล ขรุรัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2551 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปหน่วย การเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I.) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรคโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 12 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่น .87 และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ การเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ที่มีค่าความเชื่อมั่น .92 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติทดสอบที (t-test Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.97/82.72 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I.) จากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7403 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.03 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.03 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล และโดยรวม มีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 มีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก นายเฉลิม เสาเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ผู้เชี่ยวชาญกรุณาให้คำปรึกษา ด้วยดีเสมอมาผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณนายยรรยง ผิวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นางเกษณีย์ คงดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโชค อำเภอขวางศรีนรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายไพศาล พรมทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นางบุปผา เรียงสนาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นางประกอบศรี รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คำปรึกษาตรวจสอบเครื่องมือที่มีคุณภาพ และขอบคุณคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และเครื่องมือ ทำให้การศึกษาค้นคว้าจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ที่เคารพบูชายิ่ง ศิล ขรุรัมย์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา