แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ. | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ.

แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ.

ผู้เขียน natto2 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบ อบจ. และ อบต. เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย

ได้รวบรวม แนวข้อสอบ อบจ. และ อบต. เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ เอาไว้แล้ว -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น -  พรบ. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  -  ประมวลกฎหมายอาญา  -  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   -  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            ข้อมูลที่มีในการสอบ อบจ. และ อบต. ที่เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย รัฐธรรมนูญต่างๆ ที่มีสอบ  ซึ่งสามารถคลิกได้ตามลิงค์ที่มีให้ได้เลยค่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา