วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ.

แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ.
ผู้เขียน: สร้างโดย: natto2 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 5,089 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 8 October 2009, 2:06 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 26 November 2009, 2:27 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ อบจ. และ อบต. เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย

ได้รวบรวม แนวข้อสอบ อบจ. และ อบต. เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ เอาไว้แล้ว 

พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
พรบ. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
-  ประมวลกฎหมายอาญา  
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
-  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

          ข้อมูลที่มีในการสอบ อบจ. และ อบต. ที่เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย รัฐธรรมนูญต่างๆ ที่มีสอบ  ซึ่งสามารถคลิกได้ตามลิงค์ที่มีให้ได้เลยค่ะ
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด