แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ. | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่ออก ในการสอบ อบต. และ อบจ.

สารบัญ

แนวข้อสอบ อบจ. และ อบต. เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย

ได้รวบรวม แนวข้อสอบ อบจ. และ อบต. เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ เอาไว้แล้ว -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น -  พรบ. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  -  ประมวลกฎหมายอาญา  -  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   -  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            ข้อมูลที่มีในการสอบ อบจ. และ อบต. ที่เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย รัฐธรรมนูญต่างๆ ที่มีสอบ  ซึ่งสามารถคลิกได้ตามลิงค์ที่มีให้ได้เลยค่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา