คณิตศาสตร์ | วิชาการ.คอม


คณิตศาสตร์

ผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548

ผู้เขียน ไม้เรียวทอง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทที่ 1

บทที่  1

บทนำ

  ภูมิหลัง

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นวิชาแห่งเหตุผล  การฝึกทักษะ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ตลอดทั้งการคิดอย่างมีระบบเป็นกระบวนการของพื้นฐานแห่งการวิจัย   ปัจจุบันการวิจัยเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นนอกจากที่ครูต้องรู้จักกับการทำวิจัยแล้ว   จะต้องฝึกกระบวนการของการวิจัยตั้งแต่ยังเล็ก   การสอนให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้นักเรียนมีการจัดระบบของการคิด   คิดเป็น  ทำเป็น  และสามารถแก้ปัญหาได้   ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้จัดให้นักเรียนได้ฝึกทำโครงงานคณิตศาสตร์  โดยหลังจากนักเรียนได้เรียนตามเนื้อหาสาระที่ได้กำหนดไว้ในแผยการจัดการเรียนรู้แล้ว  ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกทำโครงงานในเรื่องที่นักเรียนสนใจ   ซึ่งจากการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน  ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เลือกทำโครงงานคณิตศาสตร์  และสามารทำ   โครงงานคณิตศาสตร์ได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 

1.  เพื่อศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

2.             เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียน  1  ปีการศึกษา 2548

โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189  ที่มีต่อวิธีการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์

  

 

ขอบเขตของการวิจัย

 

 

1.             กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1

 ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 

2.             ตัวแปรที่ศึกษา

2.1      ตัวแปรต้น (Independent  Variable) ได้แก่ วิธีการสอนแบบโครงงาน

คณิตศาสตร์

2.2         ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)

2.2.1                   ผลการทำโครงงานคณิตศาสตร์

2.2.2                   เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการทำโครงงานคณิตศาสตร์

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

 

                การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ  การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189  เท่านั้น

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

 

                1.  นักเรียน   หมายถึง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548  ของโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

                2.   โครงงานคณิตศาสตร์   หมายถึง   งานที่สามารถคิดได้อย่างอิสระ  เป็นการฝึกปฏิบัติในข้อที่สงสัยโดยอาศัยความรู้  หลักการ  แนวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่สงสัย  แล้วทำการค้นคว้าเพื่อบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้  หรือเป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนสงสัย  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   เพื่อตอบข้อสงสัยนั้น

  

 

สมมุติฐานการวิจัย

 

                โครงงานคณิตศาสตร์    เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสงสัย หรือ                ตอบปัญหาเรื่องที่นักเรียนสนใจอยากรู้ได้

 

ความสำคัญของการวิจัย

 

1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์

2.  นักเรียนประยุกต์โครงงานคณิตศาสตร์ไปใช้กับโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา