แนวข้อสอบ พรบ. ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบราชการ (อบต.,อบจ.,กพ.และหน่วยงานอื่นๆ) | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ พรบ. ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบราชการ (อบต.,อบจ.,กพ.และหน่วยงานอื่นๆ)

แนวข้อสอบ เกี่ยวกับ พรบ. ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบราชการ (อบต.,อบจ.,กพ.และหน่วยงานอื่นๆ)

ผู้เขียน sara729 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

          
หน้าที่ 1 แนวข้อสอบ สรุป พรบ. สภาตำบลและอบต
หน้าที่ 2 แนวข้อสอบ สรุป ระเบียบฯว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
หน้าที่ 3 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลัดเกญฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546
หน้าที่ 4 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ว่าด้วยแนวทางการวางแผนพัฒนาตำบลของอบต.2540
หน้าที่ 5 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
หน้าที่ 6 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
หน้าที่ 7 แนวข้อสอบ สรุป ความรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2540
หน้าที่ 8 แนวข้อสอบ สรุป ทะเบียนราษฎร
หน้าที่ 9 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
หน้าที่ 10 แนวข้อสอบ สรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2540
หน้าที่ 11 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา