รายงานการวิจัย | วิชาการ.คอม


รายงานการวิจัย

รายงานการศึกษาเรื่อง “ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ” ผู้ศึกษา นางพวงผกา อู่เจริญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที

ผู้เขียน supidtra ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

งานวิจัยระดับปฐมวัย

รายงานการศึกษาเรื่อง  “ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2   โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ”

ผู้ศึกษา นางพวงผกา  อู่เจริญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60

ปี พ.ศ. 2552

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยระดับชั้นปีที่ 2, เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยระดับชั้นปีที่ 2 และพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 จำนวน 22 คน การดำเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มุ่งหวังแก้ปัญหาในที่เกิดขึ้นด้านสุขภาพอนามัยของเด็กโดยนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน  อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กในอนาคต  การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2552  ผลของการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า เด็กที่มีปัญหาสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา  ได้แก่โรคหวัด โรคฟัน ท้องเสีย และโรคเกี่ยวกับหู/ตา และคันตามขาและแขน ส่วนอุบัติเหตุที่เด็กปฐมวัยประสบบ่อยคือ อุบัติเหตุเนื่องจากการหกล้ม รองลงมาคือ อุบัติเหตุที่เกิดจากมีดบาด  ผลการประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ “หน่วยตัวเรา” พบว่าผลก่อนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 34.92 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ร้อยละ 70) และผลหลังการจัดประสบการณ์แบบบูรณาโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 84.56 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ร้อยละ 70) โดยมีผลต่างการประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดการประสบการณ์แบบบูรณาการของเด็กปฐมวัย โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.64 สำหรับการพัฒนาและปรับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยมากกว่าร้อยละ 80  ได้คะแนนผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการลาป่วย/นอนพักที่ห้องพยาบาล เฉลี่ยต่อวัน ไม่เกินร้อยละ 3  การประเมินสุขภาพอนามัยด้านความสะอาดของอวัยวะต่างๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผมและศีรษะ หูและใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า เสื้อผ้าของเด็กปฐมวัย  ช่วงก่อนเริ่มจัดประสบการณ์ผลประเมินโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 48.98 และ ช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วย “ตัวเรา” ผลประเมินโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 71.21 ผลต่างการประเมินสุขภาพอนามัยด้านความสะอาดของอวัยวะต่าง ๆ โดยรวมจากช่วงก่อนกับช่วงสัปดาห์ที่ 6 ของการจัดแผนประสบการณ์แบบบูรณาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.23

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา