วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ผู้เขียน: สร้างโดย: sara729 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 7,496 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 22 October 2009, 2:18 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 26 November 2009, 11:32 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ อบต. เกี่ยวกับ พรบ. และกฎระเบียบ

แนวข้อสอบ อบต. เกี่ยวกับ พรบ. และ กฎระเบียบ ต่างๆ  ซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็จะมีแนวข้อสอบอยู่ ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับ พรบ.ต่าง กฎระบียบที่ต้องใช้   ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้แล้วทั้ง  ตำแหน่งระดับ 1, ตำแหน่งระดับ 2  และ ตำแหน่งระดับ 3 สามาถคลิกตามลิงค์
พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
พรบ. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
-  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 
-  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่  
-  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
-  
ประมวลกฎหมายอาญา  
-  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
-  
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  
-  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 2 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 11 พ.ย. 2553 (18:29)
ดีจังเลย
pppaaa
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็น 2 18 พ.ย. 2553 (03:41)
THANK KA
namitcha
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง