แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

สารบัญ

แนวข้อสอบ อบต. เกี่ยวกับ พรบ. และกฎระเบียบ

แนวข้อสอบ อบต. เกี่ยวกับ พรบ. และ กฎระเบียบ ต่างๆ  ซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็จะมีแนวข้อสอบอยู่ ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับ พรบ.ต่าง กฎระบียบที่ต้องใช้   ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้แล้วทั้ง  ตำแหน่งระดับ 1, ตำแหน่งระดับ 2  และ ตำแหน่งระดับ 3 สามาถคลิกตามลิงค์ -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น -  พรบ. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  -  ประมวลกฎหมายอาญา  -  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   -  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา