แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

แนวข้อสอบ อบต. ที่เป็นเกี่ยวกับ พรบ. กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

ผู้เขียน sara729 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบ อบต. เกี่ยวกับ พรบ. และกฎระเบียบ

แนวข้อสอบ อบต. เกี่ยวกับ พรบ. และ กฎระเบียบ ต่างๆ  ซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็จะมีแนวข้อสอบอยู่ ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับ พรบ.ต่าง กฎระบียบที่ต้องใช้   ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้แล้วทั้ง  ตำแหน่งระดับ 1, ตำแหน่งระดับ 2  และ ตำแหน่งระดับ 3 สามาถคลิกตามลิงค์ -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น -  พรบ. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  -  ประมวลกฎหมายอาญา  -  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   -  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา