วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ

แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ
ผู้เขียน: สร้างโดย: sara729 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 2,885 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 22 October 2009, 2:59 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 22 October 2009, 3:05 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - เจอะลึก แนวข้อสอบ อบจ.

เจอะลึก แนวข้อสอบ อบจ.   ซึ่งได้รวบรวมเอาแนวข้อสอบทั้งหมดมาไว้ให้ซึ่งสามารถคลิกเอาไปอ่านได้เลย
Donwload แนวข้อสอบ อบจ
แนวข้อสอบอัตนัย
แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พรบ.บำเหน็ญบำนาญข้าราชการ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุด 1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุด 2
พระราชบัญญัตภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2526
ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

โชคดีกันทุกผู้ทุกคน..........
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 11 ส.ค. 2553 (20:30)
thank
ppja
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 47 ดวง