แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ

แนวข้อสอบ อบจ. ทั่วประเทศ

ผู้เขียน sara729 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เจอะลึก แนวข้อสอบ อบจ.

เจอะลึก แนวข้อสอบ อบจ.   ซึ่งได้รวบรวมเอาแนวข้อสอบทั้งหมดมาไว้ให้ซึ่งสามารถคลิกเอาไปอ่านได้เลย-  Donwload แนวข้อสอบ อบจ -  แนวข้อสอบอัตนัย -  แนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด-  พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง-  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน-  พรบ.บำเหน็ญบำนาญข้าราชการ-  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม-  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุด 1-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุด 2-  พระราชบัญญัตภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547-  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522-  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526 -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -  พระราชบัญญัตขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 -  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542-  พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546-  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2526-  ประมวลกฎหมายอาญา  -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย -  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 -  พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่1 -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่2 -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534-  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลโชคดีกันทุกผู้ทุกคน..........

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา