หน้าที่ชาวพุทธ | วิชาการ.คอม


หน้าที่ชาวพุทธ

สารบัญ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

1.        พุทธบริษัท 4 คืออะไร

ตอบ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา

2.        คำว่า  พุทธบริษัท หมายถึงอะไร

ตอบ  หมายถึง  กลุ่มหรือชมรมบุคคลที่รวมกลุ่มกันในแนวคิดเห็นและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเอกภาพ 

3.        ชาวพุทธ  หมายถึง อะไร

ตอบ  บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา 

4.        ทายก  หมายถึง อะไร

ตอบ  ผู้ให้ทาน

5.        ปฏิคาหก  หมายถึง อะไร

ตอบ  ผู้รับทาน 6.     องค์กรชาวพุทธ คืออะไร

ตอบ      หน่วยงาน  กลุ่ม  หรือชมรมชาวพุทธที่รวมตัวกันเพื่อทำงานด้านพระพุทธศาสนา  โดยมีแนวคิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเอกภาพ  และปฏิบัติหน้าที่ในเป้าหมายเดียวกัน 

7.        ภารกิจหรือหน้าที่หลักขององค์กรชาวพุทธ  คือ อะไร

ตอบ  เผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา

8.        การรักษาศีล 8 คืออะไร

ตอบ  การรักษาอุโบสถศีลเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบหรือการประพฤติไม่ดีทางกาย  วาจา  ใจ  ชนิดที่เห็นได้ง่าย  ได้ชัด  เกิดแก่คนทั่ว ๆไป 

9.        ให้ในสิ่งที่ควรให้ คืออะไร

ตอบ    ของที่เราให้ทานนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์  และเราได้มาโดยชอบธรรม  มิใช่ไปลักขโมยหรือฉ้อโกงเขามา  และจะต้องไม่มีพิษมีภัย  มีแต่ประโยชน์แก่ผู้รับ 

10.ให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์คืออะไร

ตอบ   การให้ที่ดีจะต้องเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์และเต็มใจให้ 

     

 

 

 

************************

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา