วิชาการดอทคอม ptt logo

หน้าที่ชาวพุทธ

หน้าที่ชาวพุทธ ชาวพุทธเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ คำเท่าที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า คือ พุทธบริษัท ๔ ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา คำว่า พุทธบริษัท หมายถึง กลุ่มหรือชมรมบุคคลที่รวมกลุ่มกัน ในแนวคิดเห็นและมีศรัทธาในพระพ
ผู้เขียน: chakgree ชมแล้ว: 14,704 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 23 October 2009, 11:28 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 3 December 2009, 7:30 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ

หน้าที่ 2 - แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

1.        พุทธบริษัท 4 คืออะไร

ตอบ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา

2.        คำว่า  พุทธบริษัท หมายถึงอะไร

ตอบ  หมายถึง  กลุ่มหรือชมรมบุคคลที่รวมกลุ่มกัน
ในแนวคิดเห็นและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเอกภาพ 

3.        ชาวพุทธ  หมายถึง อะไร

ตอบ  บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา 

4.        ทายก  หมายถึง อะไร

ตอบ  ผู้ให้ทาน

5.        ปฏิคาหก  หมายถึง อะไร

ตอบ  ผู้รับทาน
 6.     องค์กรชาวพุทธ คืออะไร

ตอบ      หน่วยงาน  กลุ่ม  หรือชมรมชาวพุทธที่รวมตัวกันเพื่อทำงานด้านพระพุทธศาสนา  โดยมีแนวคิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเอกภาพ  และปฏิบัติหน้าที่ในเป้าหมายเดียวกัน 

7.        ภารกิจหรือหน้าที่หลักขององค์กรชาวพุทธ  คือ อะไร

ตอบ  เผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา

8.        การรักษาศีล 8 คืออะไร

ตอบ  การรักษาอุโบสถศีลเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบหรือการประพฤติไม่ดีทางกาย  วาจา  ใจ  ชนิดที่เห็นได้ง่าย  ได้ชัด  เกิดแก่คนทั่ว ๆไป 

9.        ให้ในสิ่งที่ควรให้ คืออะไร

ตอบ    ของที่เราให้ทานนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์  และเราได้มาโดยชอบธรรม  มิใช่ไปลักขโมยหรือฉ้อโกงเขามา 
และจะต้องไม่มีพิษมีภัย  มีแต่ประโยชน์แก่ผู้รับ 

10.ให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์คืออะไร

ตอบ   การให้ที่ดีจะต้องเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์และเต็มใจให้ 

     

 

 

 

************************
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


chakgree
(รัตนาภรณ์)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 668 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 4 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน