รับสมัครกองหนุนเข้าเป็นนายสิบ ....ใครอยากเป็น....../....ข้าราชการทหาร..../.....นายสิบ....( บรรจุจากองหนุน ใน พล.ร.๙ ) | วิชาการ.คอม


รับสมัครกองหนุนเข้าเป็นนายสิบ ....ใครอยากเป็น....../....ข้าราชการทหาร..../.....นายสิบ....( บรรจุจากองหนุน ใน พล.ร.๙ )

พล.ร.๙ ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2553 หลายตำแหน่งหลายอัตรา สนใจเชิญ........ครับ......( หากต้อการข้อมูลใหม่ จะรับสมัครใน เดือน พ.ย.53 เข้าไปดูที่ www.pirom2503.co.cc หรือ pirom2503 ครับ )

ผู้เขียน pirom_2503 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในพล ร. 9 ประจำปี 2553 ( รับสมัคร 9 - 11 พ.ย.2552 )

พล.ร.9 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ นายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ประจำปี 2553 ( รับสมัคร 9 - 11 พ.ย.2552 ) " ในปีงบประมาณ 2554 นี้จะเปิดรับสมัครใน วันท่ 10 - 12 พ.ย.2523 นี้ " ดูที่ www.pirom2503.co.cc pirom2503กองพลทหารราบที่ 9 มีความประสงค์รับทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 46 อัตรา อะไหล่ 72 อัตรารายละเอียดมีดังนี้1. ตำแหน่ง พลขับรถ      รับจำนวน  18   อัตรา  อะไหล่  72  อัตรา2. ตำแหน่ง  เสมียร        รับจำนวน  11   อัตรา  อะไหล่  44  อัตรา3. ตำแหน่งช่างยานยนต์ ( คุณวุฒิ ปวช. ) รับจำนวน    3   อัตรา   อะไหล่  12  อัตรา4. ตำแหน่งช่างวิทยุ  ( คุณวุฒิ ปวช. )     รับจำนวน    3   อัตรา   อะไหล่  12  อัตรา5. ตำแหน่งอื่น ๆ  ( พลสูทกรรม , พนักงานวิทยุโทรเลข , พลวิทยุโทรศัพท์ , พลสลับสาย , หัวหน้าพลทางสาย , และรอง ผบ.หมู่ลาดตระเวร ฯ )            รับจำนวน   11  อัตรา    อะไหล่  44  อัตราวันที่รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  9  ถึง  11  พ.ย. 2552 เวลา  0900  ถึง  1500 น.รายงานตัวเข้าสอบ วันที่ 25 พ.ย.52 เวลา 0800 น. สอบข้อเขียน   วันที่ วันที่ 25 พ.ย.52  เวลา 1030 น. - 1200 น. ทดสอบร่ายกาย  วันที่ 25 พ.ย.52 เวลา 1330 น. - 1700 น.สอบสัมภาษณ์  วันที่ 26 พ.ย.52 เวลา 0900 น.สอบขับรถ ( เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบรถ ) วันที่ 3 - 4 ธ.ค.52สถานที่รับสมัคร  อาคาร ร้อย บก.พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี คุณสมบัติของผู้สมัคร       1. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด     2. มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลิกเหมาะสมในการรับราชการทหาร     3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระหมากษัตริย์เป็นประมุข     4. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาขอวศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดประมาท หรืลหุโทษ ฯ     5. ต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารประจำการ ตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ      6. อายุผู้สมัครในตำแหน่งต่าง ๆ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์   ( เว้น ตำแหน่งพลขับ รับอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ     1. ตำแหน่งพลขับ , เสมียร อื่น ๆ คุณวุฒิ สำเร็จการศึษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )     2. ตำแหน่งช่างยนต์ คุณวุฒิ ประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์เน้น ( ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า สามารถสมัครได้ แต่ต้องมีคุณวุฒิ ประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์     3. ตำแหน่งช่างวิทยุ ประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้ากำลัง , และอิเลคทรอนิกส์ ( ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า สามารถสมัครได้ แต่ต้องประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้ากำลัง , และอิเลคทรอนิกส์  )หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรับสมัคร     1. สำเนาประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ      2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( มีชื่อผู้สมัคร , บิดา , มารดา )     3. รูปถ่ายขนาด  4 -/- 6 ซม. หน้าตรง , ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 6 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )      4. สำเนา ( สด.8 )   จำนวน ๑ ฉบับ ( นำฉบับจริงมาด้วย )     5. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ( ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป ( ฉบับจริง ) จำนวน ๑ ฉบับ , หนังสือรับรองสำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 5 จากศูนย์ฝึก ( ฉบับจริง ) จำนวน ๑ ฉบับ , สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจาก หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง จำนวน ๑ ฉบับ     6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ( ทบ.466-620 ) ผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทายต่อเชื้อโรคเอดส์ พร้อมใบตรวจทางห้องปฎิบัติการ  และผลการตรวจสารเสพย์ติดในปัสสาวะ ( ฉบับจริง ) ไปตรวจโรคที่ รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี     7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล , ใบมรณะบัตรของบอดา มารดา ( ถ้าถึงแก่กรรม ) และใบหย่าของบิดามารดา จำนวน 1 ฉบับ ( ถ้ามี )      8. กรณีผู้สมัครเป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเน็จบำนาจ , พิการทุพพลภาพจนถูกปลดออกจากราชการจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ ให้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมดังนี้     8.1 หนังสือรับรองการเป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. โดยระบุว่า ได้ปฎิบัติหน่าที่ในกรณีดังกล่างในหนังสือรับรองด้วย ทั้งนี้ให้ ผบ.หน่วยระดับผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง     8.2 หนังสือรับรองการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองของผู้สมัครซึ่งรับรอง ผบ.หน่วยระดับ ผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป     8.3 ใบมรณะบัตร ( กรณีเสียชีวิต )     8.4 คำสั่งปลดพิการทุพพลถาพ หากพิการทุพพลภาพจนกระทั้งถูกปลดออกจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศวิชาที่สอบ     1. ทุกตำแหน่งจะต้องทำการสอบวิชาต่อไปนี้         1.1 วิชาแบบธรรมเนียมทหาร โดยใช้ตำราของ นักศึกษาวิชาทหาร        1.2 วิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้รอบตัวในเรื่อง การเมือง เศรษกิจ สังคม และการทหาร รวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยยุคก่อนสุโขทัย จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ , ประวัติ พล.ร.9 และประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ     2. สอบสัมภาษณ์     3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย     4. ตำแหน่งเสมียร และอื่น ๆ สอบวิชา ภาษาไทย ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     5. ตำแหน่งพลขัขรถ สอบวิชา ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎจราจร และจะต้องสอบขับรถ โดยคณะกรรมการจาก กรมการขนส่งทางบก ( เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ )     6. ตำแหน่ง ช่างยนต์ สอบวิชา ช่างยนต์ โดยใช้ตำราช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )     7. ตำแน่ง ช่างวิทยุ สอบ วิชา ช่างไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้ตำราช่างไฟฟ้าและช่างอิเลคทรอนิกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )ประกาศผลสอบ ณ อาคารชนะศึก กองพลทหารราบที่ 9 โดยบุคคลที่ผ่านการสอบได้ รายงานตัวในวันเดียวกัน ( หาผู้คำประกันมาด้วย ต้องเป็นข้าราชการ รายละเอียดสอบถาม พล.ร.9 )ประกาศผลสอบครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธ.ค.52 ทุกตำแหน่ง ( ตำแหน่งพลขับรถ ประกาศเฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ )ประกาศผลสอบครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค.52 ตำแหน่งพลขับรถหมายเหตุ ควรทำการตรวจโรคที่ รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ก่อนวันที่รับสมัคร จะได้สะดวกและรวดเร็วในการสมัครเนื่องจากในวันรับสมัครจะมีคนมาสมัครจำนวนมากหากสงสัยประการใดกรุณาสอบถาม ฝ่ายกำลังพล พล.ร.9 โทร 034 - 589233 ต่อ 51401..............รับเฉพาะกองหนุนจ้า...............หรือ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา