แผนจัดการเรียนรู้งานช่างม.๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | วิชาการ.คอม


แผนจัดการเรียนรู้งานช่างม.๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

         
หน้าที่ 1 เกริ่นนำ_ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน้าที่ 2 Flow Chartระบบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ 3 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างในการเตียมการสอน/จัดการเรียนรู้
หน้าที่ 4 นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมเรียนรู้นี้
หน้าที่ 5 วิเคราะห์หลักสุตร รายวิชา ง21101(งานช่าง)
หน้าที่ 6 โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)
หน้าที่ 7 โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)
หน้าที่ 8 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่1
หน้าที่ 9 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่2
หน้าที่ 10 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่3

โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)

โครงสร้างรายวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)

  รหัสวิชา  ง 21101  ช่วงชั้นที่ 3    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา   40    ชั่วโมง   จำนวน   1.0   หน่วยกิต

คะแนนเก็บ 100 คะแนน  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค   =   80  :  20

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

สาระและมาตรฐาน

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วย

สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

เวลา

(ชั่วโมง)

-

กิจกรรมปฐมนิเทศ

 

-

- ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้

- แนวทางการเรียน  วิธีเรียน กำหนดข้อตกลงการเรียนรายวิชา ง 21101 (งานช่าง)

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

2

1

ชำนาญการ งานช่าง

ง  1.1

(1)(2)(3)

1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประเภทงานช่าง หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทำงานงานช่างและอธิบายการจัดการ การทำงานช่างอย่างเป็นระบบ

2. เลือกใช้ จัดเก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมืองานช่าง

3. กฎและความปลอดภัยในการทำงานช่าง

4. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานช่าง

5. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานช่างอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

 

 1. งานช่างกับการดำรงชีวิต

   -  ความหมายและความสำคัญของงานช่าง  

  - ประเภทของงานช่าง 

  -  หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทำงานช่าง  

  -  การจัดการงานช่าง 

  -  การประเมินผลการทำงานช่าง

2. เครื่องมืองานช่าง

3. ความปลอดภัยในการทำงานช่าง

4. วัสดุ อุปกรณ์

5. พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติในงานช่าง

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2

2

 

 

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

สาระและมาตรฐาน

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วย

สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

เวลา

(ชั่วโมง)

 

 

ง  1.1 (1)(2)(3)

6. อ่านแบบงานช่างเพื่อการซ่อมแซมดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ในงานช่าง

7. อธิบายการซ่อมแซมดัดแปลงเครื่องใช้งานช่างได้อย่างปลอดภัย

8. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

9. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย ตักสินใจเลือก และแก้ปัญหาตามแนวทางเลือก

10. วางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการทำงานและปรับปรุงการดำเนินงาน

11. มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงานอย่างมีความสุขและมีนิสัยการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย สะอาด

12. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  อดทน  เอื้อเฟื้อ เสียสละตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 6. การอ่านแบบ  -  เขียนแบบ

 

7. หลักการซ่อมแซมดัดแปลงเครื่องใช้งานช่างอย่างปลอดภัย

8. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

  - งานบำรุงรักษา

  - งานซ่อมแซม

  - งานติดตั้ง

  - งานผลิต

9.  ขั้นตอนทำงานช่าง

  - ขั้นเตรียมหรือขั้นวางแผน

  - ขั้นดำเนินการ

  - ขั้นตรวจสอบ

  - ขั้นพัฒนา  - ปรับปรุง

10  การจัดการงานช่าง

11.  กระบวนการจัดการงานช่าง 7 ขั้นตอน

  - การวางแผน

  - การแบ่งงาน

  - การบริหารงานบุคคล

  - การบริหารการเงิน,วัสดุ

  - การผลิต

  - การจัดจำหน่าย,บริการ

  - การแก้ไขข้อบกพร่อง

2

 

 

2

 

 

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

สาระและมาตรฐาน

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วย

สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

เวลา

(ชั่วโมง)

2

ปฏิบัติโครงงานช่างบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ง  1.1

(1)(2)(3)

1. เข้าใจความหมายความสำคัญของโครงงานและกระบวนการจัดทำโครงงาน

 

 

 

 

 

2. เข้าใจความหมายความสำคัญของเทคโนโลยี

 

 

 

 

3. วางแผนใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบโดยบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทำโครงงานผลิตตามความต้องการ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา