แผนจัดการเรียนรู้งานช่างม.๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | วิชาการ.คอม


แผนจัดการเรียนรู้งานช่างม.๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน[Backward Design]และฝึกทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้านเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะในการทำงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทำโครงงานช่างให้มีคุณภาพ

ผู้เขียน pairat2009 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

         
หน้าที่ 1 เกริ่นนำ_ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน้าที่ 2 Flow Chartระบบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ 3 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างในการเตียมการสอน/จัดการเรียนรู้
หน้าที่ 4 นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมเรียนรู้นี้
หน้าที่ 5 วิเคราะห์หลักสุตร รายวิชา ง21101(งานช่าง)
หน้าที่ 6 โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)
หน้าที่ 7 โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)
หน้าที่ 8 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่1
หน้าที่ 9 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่2
หน้าที่ 10 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่3

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา