รายงานวิจัย : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน การประยุกต์หลักธรรมาภิบาล สู่โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม | วิชาการ.คอม


รายงานวิจัย : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน การประยุกต์หลักธรรมาภิบาล สู่โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม

สารบัญ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การ

                        รับส่งสินค้าส่งและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.),254.,

กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551.

                        กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

_____________คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ : กรุงเทพมหานคร,

                        2546.

เกษม วัฒนชัย, “ธรรมาภิบาลบทบาทสาคัญของกรรมการสถานศึกษา”รายงานการปฎิรูปการศึกษาไทย 5,64 (15 เมษายน 2546 )

เกษม วัฒนชัย, ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

                        สานักนายกรัฐมนตรี,2546.

เกษม วิศวไพศาลและคณะ. (2546). การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่. การศึกษาค้นคว้า

                        ด้วยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “ธรรมรัฐภาคเมือง : บทบาทภาคีเมือง,” สารวุฒิสภา ,41(กันยายน 2541)

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย. (2550). รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

จตุมงคล โสณกุล, “ธรรมรัฐภาคราชการ,”วัฏจักร (6 พฤษภาคม 2541)

เจริญ เจษฎาวัลย์, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พอดี จากัด,2545.

เฉลิม สมท่า. “การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้ปฏิบัติการสอน สังกัดสานักงานเขต

                        พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1” (รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “จดหมายเปิดผนึกจากที่ประชุมคณาจารย์รัฐศาสตร์,” “เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ

                          50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.186

ชัยอนันต์ สมุทวาณิช, “Good Governance กับการปฏิรูปการศึกษา – การปฏิรูปการเมือง ม.ร.พ.,2541, อ้างถึงในบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

                          ,เอกสาร “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจาปี 2546 (ภาคใต้)”, 2546.

ชนะ ศักดิ์ ยุวบูรณ์ , “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี,”.ในการปกครองที่ดี (Good Governance) กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์

                         ,2543.

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ.2543,โครงการสาคัญ [ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2550, เข้าถึงได้จาก

                         http://www.ocsc.go.th

ไชยวัฒน์ คาชูและคณะ, ธรรมาภิบาล (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสานักพิมพ์น้าฝนจากัด, 2545.

ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สายธาร,2541.

บุญมี เณรยอด, อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ และคณะ, การบริหารเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้กรุงเทพฯ : บริษัทข้างฟ่าง จากัด,2546.

ทวีป ศิริรัศมี. (2545). การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ทิพาวดี เมฆสวรรค์, อ้างถึงใน จตุมงคล โสณกุล, “ธรรมรัฐภาคราชการ,”วัฏจักร(6 พฤษภาคม 2541)

เทียมจันทร์ พาณิชผลินไชย. (ม.ป.ป.). ระเบียบวิธีวิจัย. พิษณุโลก : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา กรุงเทพฯ : บริษัทข้าวฟ่าง จากัด, 2546.

นฤมล ทับจุมพล, “แนวคิดและวาทกรรมว่าด้วย “ธรรมรัฐแห่งชาติ”.”เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี

                       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541.

นิภาพร รุ่งโรจน์สาคร, “พฤติกรรมทางคุณธรรมตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร”

                        (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                         ,2549),136.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย,(กรุงเทพฯ : บริษัท สานักพิมพ์วิญญูชน,2542.

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้. รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,

                         2544),2-3.บุษบง ชัยเจริญวัฒนธ, “เอกสารการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจาปี 2546 (ภาคใต้),”2546.

ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนเพื่อสังคมธนาคารออกสิน,2542.

ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล, สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, อ้างถึงใน “เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียน

                          นิติบุคคล : สู้เส้นทางแห่งความสาเร็จ” ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                           ศิลปากร,2548 (อัดสาเนา)

พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคม กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540, ภาคผนวก.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคม,พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

                            มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ ประสานมิตร,2543.

พิทยา บวรวัฒนา,ทฤษฎีองค์กรการสาธารณะ(กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2541),294.

ไพศาล ตั้งสมบูรณ์ “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”

                            วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร,2548.

ยุทธ วรฉัตรธาร, “ธรรมรัฐในการบริหารองค์กร,” วารสารนักบริหาร 21 (กรกฎาคม – กันยายน2544)

รุ่ง แก้วแดง, รีเอ็นจิเนียริ่ง ระบบราชการไทย กรุงเทพฯ สานักพิมพ์มติชน,2538.

รับขวัญ ภาคภูมิ, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา

                            สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1” วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ

                            บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาแพงเพชร, 2547.

วรภัทร โตธนะเกษม, “การสร้าง Good Govrnance ในองค์กร,” วารสาร กสท.(ตุลาคม 2542) :19. สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ :

                            โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), “จากวิกฤติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,” เอกสารการสัมมนา

                             วิชาการ TDRI ประจาปี 2541, 11-13 ธันวาคม 2541 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จังหวัดชลบุรี 2541.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI), “สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต, การสัมมนาวิชาการ TDRI ประจาปี 2543, 18-19 พฤศจิกายน,

                              ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี,2543.

สุดจิต นิมิตกุล, “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี,”ในการปกครองที่ดี (good governance) (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์,

                              2543.สุวรรณ ทองคา, “สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” (วิทยานิพนธ์

                              ปริญญาคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี,2545.

สัญญา ชาวไร่ , “การศึกษาการรับรู้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต

                              พื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1” (รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

                              การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์,2546.

สุทัศนา สุทธิคุณสมบัติ, what is good governance[ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2550, เข้าถึง ได้จาก

                              http:// www.unescap.org/

สานักพัฒนาระบบบริหาร,สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ,เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา

                              ม.ป.ท.,2540. (อัดสาเนา)

สานักนายกรัฐมนตรี, “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกาศใน” ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่

                             116,ตอนที่ 63 (ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2542)

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, ตามรอยพระยุคลบาท (กรุงเทพมหานคร :บริษัทประชาชนจากัด, 2544.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, “ข้อมูลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม” สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.).,

                              การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี[ ออนไลน์ ], เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2550. เข้าถึงจาก

                              http://www.ocsc.go.th./good government/ggh.pdf

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, [ออนไลน์],

                               เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2550,เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ.2543,โครงการสาคัญ [ออนไลน์],เข้าถึง เมื่อ 18 สิงหาคม 2550, เข้าถึงได้จาก

                                http://www.ocsc.go.th

สถาบันพระปกเกล้า, อ้างถึงในบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้. รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

                                ลาดพร้าว, 2544.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, “ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,” กลุ่มเลขานุการ

                                อ.ก.ค.ศ. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.กจ.2 : 2550 เอกสารลาดับที่ 1 / 2550,2550.

สานักนายกรัฐมนตรี,”การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกาศใน” ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116

                                ตอนที่ 63ง, (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542.สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ,2543.

ศิริยา โถแก้ว, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตร์

                                มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลันราชภัฎธนบุรี,2549.

อรพินท์ สพโชคชัย, “สังคมเสถีรยภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 20 ธันวาคม 2540, 4, อ้างถึงใน

                                บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท สานัก

                                พิมพ์วิญญชน,2542.

อมรา พงศาพิชญ์ และนิตยา ภัทรลีรดะพันธ์, องค์การให้ทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

                                มหาวิทยาลัย,2541.____________, ธรรมนูญกับประชาสังคมและองค์กรประชาสังคม, เอกสารประกอบ การสัมมนา เรื่อง สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ

                                แปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติ (กรุงเพทฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

                                สิ่งแวดล้อม,2534.

____________, “ธรรมรัฐและธรรมราษฎร์กับองค์กรประชาชนสังคม,”เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 50

                                ปี คณะรัฐศาสตร์ จะฬาลงกรมหาวิทยาลัย,2541.

อานันท์ ปันยารชุน, “ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย,” การสัมมนาวิขาการประจาปี 2542 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

                                มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.,47.(อัดสาเนา)

Chritina M.Blumei , “Foreign aid, donor coordination and the pursuit of good Governance(Kenya)”

                                (Ph.D.Dissertation, University of Maryland, 2000),25.

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed.(New York : John Wiley & Son,

                                1978).John W. Best,Research in Education( New Jersey : Prentice – Hall inc., 1970), 190.

Thomas G. Weiss. Governance good governance and global : conceptual and actural challenges, (London :

                                Third World Quarterly, 2000), 795-814.

Lee J. cronbuch, Essential of Psychological Testing, 3rd ed.(New York : Harper & Row Publisher ,1974.Marcella Casey-Cooper, Education governance of the Morongo Unified School Distric(CapellaUniversity,2005) ,

                                abstract [online]. Accessed 1 july 2007. Available from http://proques.umi.com/pqdweb

Philip. Kimmet, “The politics of good governance in Asean 4” (Master Degree,Griffith University,2005)32.

R.A.W. Rhodes. The New Governance : Governing without Government (Oxford : University of Newcastle –

                                 Tyne, 1996), 652-667.

Sam Agere, Promoting Good Governance : Principles, Practices and Perspective (London: Commonwealth

                                  Secretariat,2000),56.

Thomas G. Weiss. Governance good governance and global : conceptual and actural challenges, (London :

                                  Third World Quarterly, 2000), 795-814.

United Nation (UN) ,Building Partnership for Good Governance (New York :United Nation Press, 2000),15.

United Nations Development Program. (2007). Thailand Human Development Report 2007 : Sufficiency

                                   Economy and Human Development.,Thailand: n.p.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา