สถาบันจุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก | วิชาการ.คอม


สถาบันจุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม “Chulabhorn Graduate Institute Open House 2009” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

ผู้เขียน SlamScholarship ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

สถาบันจุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม “Chulabhorn Graduate Institute Open House 2009” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดย มีคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง ใกล้ชิด และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอันทันสมัย รวมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 และสมัครขอรับทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th หรือสอบถามที่ โทร.0-2574-0622 ต่อ 1506, 1523 นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และยังมีโอกาสไปอบรมหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกาและยุโรป

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ผู้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร ได้แก่

1. Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences 2. Doctor of Philosophy in Chemical Biology 3. Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology 4. Master of Science in Applied Biological Sciences 5. Master of Science in Chemical Biology 6. Master of Science in Environmental Toxicology 7. Graduate Diploma in Applied Biological Sciences 8. Graduate Diploma in Environmental Toxicology

ทุนการศึกษา ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสถาบันมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน โดยทุนการศึกษาที่ ได้รับครอบคลุมถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ที่ไม่มีเงินเดือนประจำ จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครเข้าศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ยังได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ส่วนผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับทุนเป็นเวลา 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.slamscholarship.com

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา