เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ) | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตาม คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ผู้เขียน sonsakool ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตาม คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตาม คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ผู้รายงาน              นายบุญช่วย  เพชรสัมฤทธิ์

หน่วยงาน            โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ปีที่รายงาน           2551

 

              การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       

               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  1) ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       จำนวน 68 คน 2) นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์        ปีการศึกษา 2551   จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 6 ฉบับ ได้แก่                 

               ฉบับที่1 แบบประเมินบริบท เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ความสอดคล้องของโครงการกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ และนโยบายของโรงเรียนจำนวน 9 ข้อ

              ฉบับที่2 ประเมินปัจจัยนำเข้า เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีดำเนินการ ความเหมาะสมกับระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และกิจกรรมของโครงการ จำนวน 15 ข้อ

              ฉบับที่3 แบบประเมินกระบวนการดำเนินงาน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานด้านการวางแผน  การดำเนินงานตามแผน การกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 16 ข้อ

        ฉบับที่4   แบบสอบถามสภาพความพึงพอใจของครูและนักเรียนตามโครงการแก้ไขปัญหาใน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจของครูและนักเรียนในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน  21   ข้อ

 

        ฉบับที่ 5  แบบสอบถามสภาพความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนตาม

โครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน จำนวน  15  ข้อ

        ฉบับที่ 6   แบบสอบถามสภาพความสำเร็จของการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู จำนวน 15  ข้อ

                     ซึ่งทุกฉบับ  ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ   และเครื่องมือฉบับที่ 2  ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4  ฉบับที่  5 และฉบับที่ 6 ได้นำมาหาค่าความเที่ยงได้ค่าความเที่ยง 0.96  ,  0.96 , 0.95 , 0.92 , และ 0.95 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

             ผลประเมินพบว่า          

                 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ และนโยบายของโรงเรียน

                 2.   ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเพียงพออยู่ในระดับมาก

                 3.    ผลการประเมินกระบวนการดำเนินการของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า การดำเนินงานของโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

                 4.    ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                 5.    ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้านความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                 6.    ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้านความสำเร็จของการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา