แนวข้อสอบ นักวิชากการส่งเสริมสุขภาพ 3 | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ นักวิชากการส่งเสริมสุขภาพ 3

แนวข้อสอบ นักวิชากการส่งเสริมสุขภาพ 3

ผู้เขียน memee957 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบ นักวิชากการส่งเสริมสุขภาพ 3

แนวข้อสอบ นักวิชากการส่งเสริมสุขภาพ 3

1.ความรู้ในทางงานการส่งเสริมสุขภาพ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

    -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

    -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

    -  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526    -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 1

     -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 2

    -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

    -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    -  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา