วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ 2

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ 2
ผู้เขียน: สร้างโดย: memee957 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 3,582 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 6 December 2009, 3:05 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 6 December 2009, 3:06 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ 2

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ 2
1. ความรู้ในทางงานช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
2.  กฏหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
  -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  -  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด