งานประดิษฐ์จากผ้า (กิ๊บเก๋ไก๋ ) | วิชาการ.คอม


งานประดิษฐ์จากผ้า (กิ๊บเก๋ไก๋ )

ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์จากผ้าชิ้นนี้แล้ว สามารถทำชิ้นงานได้

ผู้เขียน Wilawan112 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีความมุ่งหมาย คือ (1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัวประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 28 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ (1) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สำหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.75ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.89 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 (2) ชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างขึ้น จำนวน 6 ชุด

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 85.55 / 85.12

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โดยสรุปเหตุผลที่สนับสนุนให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอาจเป็นเพราะ ชุดการสอนรายบุคคลที่นำมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองนั้น เป็นชุดการสอนที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชาการดำรงชีวิตและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาในเนื้อหาอื่นและรายวิชาอื่นต่อไป

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา