วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย อำเภอสนามชัยเขต ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษต
ผู้เขียน: สร้างโดย: werasak - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 54,876 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 9 December 2009, 11:40 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 10 December 2009, 1:50 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 4 - บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้  ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และหัวข้อเนื้อหาเสอตามลำดับ  ดังนี้

 

    1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

           1.1  ความหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           1.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

 

    2.  สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

           2.1  ความสำคัญ  ธรรมชาติ  และลักษณะเฉพาะ

                           2.2  วิสัยทัศน์และคุณภาพของผู้เรียน

 

                    3.  สาระและขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

                    4.  มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนช่วงชั้น

 

                    5.  การจัดหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

                      เทคโนโลยี

 

                    6.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

 

               7.  เอกสารประกอบการเรียน

                          7.1  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน

                          7.2  ลักษณะที่ดีของเอกสารประกอบการเรียน

                          7.3  ความสำคัญและประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน

                          7.4  จุดมุ่งหมายของการสร้างเอกสารประกอบการเรียน   

                          7.5  รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการเรียน

 

               8.  ความพึงพอใจ

                    9.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 23 ก.พ. 2554 (22:12)
ขอบคุณสำหรับความกรุณากำลังมึนครับ
vava22
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


werasak
(วีระศักดิ์ ชูกระจ่าง)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 808 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 4 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน