รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สารบัญ

รูปแบบการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ

๕.  รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบ  One  Group  Pretest Posttest  Design 

นิยามศัพท์เฉพาะ

๑. แบบฝึกทักษะ  หมายถึง นวัตกรรมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสำหรับใช้จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถทางการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตมมาตรา ที่สูงขึ้นและผ่านการประเมินรายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเทวราช (บุญเรืองอนุสรณ์) อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ 

๒. การพัฒนาทักษะ หมายถึง  การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทาง การใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนอ่านออกและเขียนคำพื้นฐานได้ โดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชุดที่ ๑ ถึง ชุดที่ ๙   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดเทวราช (บุญเรืองอนุสรณ์) อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ตามลำดับ

                   ๓.  การสอนการอ่าน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชุดที่ ๑ ถึง ชุดที่ ๙ ที่สร้างขึ้น ให้นักเรียน ได้ฝึกฝนและปฏิบัติผ่านกิจกรรมอ่านออกเสียงคำ ประโยค คำคล้องจอง  อ่านในใจ   อ่านสะกดคำ และการอ่านแจกลูก   อ่านบทร้อยกรอง  และอ่านคำคล้องจอง

๔.  การสอนการเขียน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ชุดที่ ๑ ถึง ชุดที่ ๙ ที่สร้างขึ้น ให้นักเรียน ได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนสะกดคำและบอกความหมาย  เขียนเรียบเรียงคำ เป็นประโยคง่าย ๆ  เขียนต่อคำคล้องจองง่ายๆ  แต่งประโยค   เขียนสะกดคำและแจกลูก รวมทั้งเรียนรู้มารยาททางการเขียน

                   ๕.  การสะกดคำ  หมายถึง การอ่าน หรือ การเขียนสะกดคำ โดยนำเสียงและรูปของพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  ประสมเป็นคำอ่านได้ถูกต้อง  มีความหมายและถูกต้องตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๒

                   ๖.  คำพื้นฐาน  หมายถึง  คำง่าย ๆ สำหรับการอ่านและคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ประกอบด้วย  คำที่ไม่มีตัวสะกดในมาตรา แม่  ก.กา  และคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ๘ มาตราและคำคล้องจอง

๗.  ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  หมายถึง นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง ด้านการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา เนื่องมาจากขาดความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถฝึกได้ตามตัวอย่าง ฝึกได้ด้วยตนเองบ่อย ๆ จนสามารถนำไปใช้ได้   มีทั้งหมด ๙ ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย ๑๐  กิจกรรมที่หลากหลาย  เรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก   การฝึกแต่ละกิจกรรมมีรูปภาพ เกม และเพลงประกอบ เพื่อกระตุ้นและเร้าให้เด็กเกิดความสนใจในการทำแบบฝึกทักษะทุกกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ซึ่งแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราทุกชุด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ คือ

             ๗.๑. โยงเส้นคำและข้อความกับรูปภาพ เพื่อให้รู้ความหมายของคำและข้อความ

             ๗.๒. การประสมคำจากภาพ  เพื่อให้จำรูปพยัญชนะได้

             ๗.๓.  การแยกส่วนประกอบของคำ  เพื่อให้รู้จักหลักเกณฑ์ของการประสมคำ

๗.๔. การเติมคำลงในช่องว่าง  เพื่อให้รู้จักรูปและความหมายของคำและข้อความ

             ๗.๕.  การจับคู่คำและความหมาย  เพื่อให้รู้จักรูปคำและความหมาย

             ๗.๖.  การเขียนคำให้ตรงกับภาพ  เพื่อให้จำรูปคำและรู้จักสะกดคำ

             ๗.๗.  การทายปริศนาคำทาย  เพื่อให้รู้จักคิดด้วยความสนุกสนานเร้าใจ

             ๗.๘.   การเรียงคำเป็นประโยค  เพื่อให้รู้จักใช้คำในประโยค

             ๗.๙.  การแต่งประโยคจากภาพ  เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์

๗.๑๐. การแต่งบทร้อยกรอง คำคล้องจองหรือต่อคำเพื่อให้รู้จักรูปและเสียงของคำ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา