ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | วิชาการ.คอม


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ ในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว ปีที่ศึกษา 2552 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษา

ผู้เขียน นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำชั้นประถมศึกษาปีที่ ในมาตราที่มีตัวสะกด 3

ชื่อเรื่อง                                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำ

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ในมาตราที่มีตัวสะกด  3

ผู้ศึกษา                                   นางเครือวัลย์  ภูมิศรีแก้ว   

ปีที่ศึกษา                               2552

 

บทคัดย่อ

 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน

และการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  

2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำในมาตรา

ที่มีตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3/1  โรงเรียนบ้านหนองบัว  อำเภอเมือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  ภาคเรียน

ที่ 1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน 1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  23  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง 

การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46-0.76  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.33 - 0.64  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.78   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความยากง่าย   ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น   ค่าเฉลี่ย  

ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที  (t-test   Dependent)

                        ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                         1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ   86.97/85.65

                         2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำ

ในมาตราที่มีตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.7080  ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  70.80

                         3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         โดยสรุป  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและ

การเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เหมาะสม

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนคำศัพท์ที่ตรงและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา