ข้อสอบงานธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 4 | วิชาการ.คอม


ข้อสอบงานธุรกิจ ช่วงชั้นที่ 4

ข้อสอบงานธุรกิจช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

ผู้เขียน Wilawan112 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ปลายภาคงานธุรกิจ ม. 4-6

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม    ตำบลจิกเทิง    อำเภอตาลสุม    จังหวัดอุบลราชธานี  ข้อสอบวัดปลายภาค   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา   ง433102   คะแนน  30  คะแนน  เวลาสอบ  60  นาที  คำชี้แจง      1.  ข้อสอบมี 2 ตอน   ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย    ตอนที่ 2 เป็นแบบอัตนัย                   2.   ตอนที่ 1  จำนวน  40  ข้อ  20  คะแนน  ตัวเลือก (  ก ,ข, ค, ง  ) ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(  X )      ลงใน กระดาษคำตอบ ข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว                 3.เป็นแบบอัตนัย  เขียนตอบจำนวน  4  ข้อ   จำนวน   10  คะแนน ………………………………………………………………………………………………………………. ตอนที่ 1  หน่วยที่ 4 – 51.การนำเงินออมมาลงทุนทางอ้อมคือข้อใด ?               ก. การลงทุนด้านการศึกษา          ข.  ลงทุนในตราสารทางการเงิน              ค. การฝึกทักษะทางอาชีพ           ง. ลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัว   

       2. อายุ x รายได้ต่อปี   /  10  เป็นการคำนวณหาสิ่งใด ?             ก  รายจ่ายสุทธิ        ข รายได้สุทธิ              ค  สินทรัพย์สุทธิ         ง เงินฝากธนาคาร

3. ระบบใดใช้วางแผนเศรษฐกิจ ?            ก Just  in time              ข New  Economy           ค. New   Worth       ง Business Cycle

4. เป็นวัฏจักรที่ธุรกิจต่าง ๆ จะขอกู้เงินเพื่อลงทุนขเพิ่มขึ้นขยายกิจการเพิ่มขึ้น   เป็นระยะใด ?           ก วัฎจักรธุรกิจ        ข ภาวะเศรษฐกิจถดถอย            ค. ภาวะเงินเฟ้อ        ง.  ภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟู

5. การกระทำกิจกรรมต่างๆที่จะนำสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย   คือข้อใด         ก การลงทุน   ข การบัญชี   ค  การตลาด   ง การออมทรัพย์

6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการตลาด   

       ก ราคา      ข ผู้บริโภค      ค ผลิตภัณฑ์     ง การจัดจำหน่าย 

7. “การซื้อความเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีบุคคลอื่นบริหารจัดการแทน ได้รับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำธุรกิจ ”  คือข้อใด ?          ก การลงทุน  ข การซื้อพันธบัตรรัฐบาล          ค  การลงทุนตราสารทางการเงิน  ง การลงทุนด้วยเงินออม

8. เป็นร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าแบบบริการตนเอง                  ก ร้านสะดวกซื้อ       ข ร้านโชห่วย                ค ซูปเปอร์มาร์เก็ต       ง ดิสเคาน์สโตร์

9. ข้อใด  ไม่ใช่  ลักษณะของร้านโชห่วย ?            ก ระบบจัดการไม่มีมาตรฐาน        ข การจัดตกแต่งร้านไม่ทันสมัย             ค การวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่        ง ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 

10. แมคโคร  เป็นร้านค้าปลีกแบบใด ?           ก ห้างสรรพสินค้า       ข ไฮเปอร์มาร์ท           ค ร้านสรรพาหาร       ง ซูปเปอร์มาร์เก็ต

11. ข้อใดไม่ใช่ผู้ค้าส่งประเภทตัวแทนคนกลาง           ก ผู้ค้าหาบเร่       ข นายหน้า          ค ผู้ค้าส่งฝากขายสินค้า      ง พ่อค้าส่งที่ขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก

12. เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้  เป็นความสำคัญของการตลาดข้อใด ?          ก  ความสำคัญต่อผู้บริโภค       ข ความสำคัญต่อผู้ผลิต        ค ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ        ง ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์

13. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการค้าส่ง       ก การเก็บรักษาสินค้า      ข ช่วยเหลื่อผู้ผลิตในการขายสินค้า        ค กระจายสินค้าถึงผู้ผลิตโดยตรง       ง ช่วยเหลือผู้ผลิตในการโฆษณา

14. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่าย           ก เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม       ข เพื่อเตือนความทรงจำ        ค เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ       ง เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

15. การส่งเสริมการขายรูปแบบใดแตกต่างจากข้ออื่น       

    ก โทรทัศน์        ข วิทยุ           ค หนังสือพิมพ์        ง อินเทอร์เน็ต

16.ข้อใดเป็นวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา          ก Price - off       ข Premium              ค Sample       ง Exhibition

17. เป็นร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าราคาถูก  มีการบริการจำกัด        ก ร้านสะดวกซื้อ       ข ร้านโชห่วย            ค ซูปเปอร์มาร์เก็ต       ง ดิสเคาน์สโตร์

18. ข้อใดเป็นวิธีการส่งเสริมการขายด้วยการจัดแสดงสินค้า                ก Price - off       ข Premium       ค Sample       ง Exhibition

19. การตลาดข้อใดไม่ถูกต้อง               ก ขายสินค้าให้แม่บ้านมีความรู้น้อยควรใชศัพท์เทคนิค            ข กำหนดราคาขายให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย            ค ผลิตภัณฑ์คือสินค้าและบริการ   

   ง การโฆษณาใช้หลักการกระตุ้นและการตอบสนอง

20. ข้อใดคืออัตราการซื้อสินค้าของผู้บริโภค          ก เทศกาลวาเลนไทน์นิยมซื้อดอกกุหลาบ        ข ฤดูหนาวนิยมซื้อเสื้อกันหนาว      ค ซื้อสินค้าเปรียบเทียบสินค้า       ง ฤดูฝนนิยมซื้อร่มและเสื้อกันฝน

21. การตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         ก E-Directory       ข E - Marketplace       ค E- mail       ง E – Commere22. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของผู้ประกอบการ    

   ก ไม่ต้องรับคำสั่งจากผู้อื่น         ข ทำงานตามเวลาที่ตนกำหนด       ค ได้คิดสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง     

  ง  มีคนร่วมรับผิดชอบหนี้สิน

23. ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการควรมีบุคลิกลักษณะแบบใด      

       ก มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ        ข มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ        ค มีความมั่นใจในตนเอง        ง ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดคือการบริการระหว่างผู้ประกอบการกับรัฐบาล      

      ก B2B                              ข C2C              ค B2C                              ง B2G

25. เป็นองค์กรผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต      

       ก TPSP        ข Bank       ค TSP       ง Merchant

26.บริการใด  เป็นองค์กรผู้บริการและพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับร้านค้าหรือผู้บริการ  คือบริการใด ?         ก TPSP        ข Bank       ค TSP       ง Merchant

27. ข้อใดเป็นธุรกิจระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน          ก B2B                              ข C2C              ค B2C                              ง B2G

28. ข้อใดเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริการระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตกับลูกค้า     

      ก B2B                              ข C2C              ค B2C                              ง B2G

29. ข้อใดคือธุรกิจระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกัน     

      ก B2B                              ข C2C              ค B2C                              ง B2G

30. “ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ”เป็นความหมายใด ?     

   ก ลิขสิทธิ์        ข สิทธิบัตร       ค อนุสิทธิบัตร        ง ทรัพย์สินทางปัญญา

31. “ ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ”  เป็นความหมายใด ?     

  ก ลิขสิทธิ์       ข สิทธิบัตร       ค อนุสิทธิบัตร        ง ทรัพย์สินทางปัญญา

32. สมชายล้มเหลวในการทำธุรกิจ  เพราะมีความรู้เรื่องวัตถุดิบแต่ผลิตไม่เป็น  ข้อใดเป็นปัจจัยหลักในการล้มเหลวทางธุรกิจ        

       ก ขาดประสบการณ์        ข มีความรู้และประสบการณ์ไม่สมดุล    

       ค ปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลัง        ง การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ

33. ข้อใดไม่ใช่สิทธิผู้บริโภค       

            ก สิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย        ข สิทธิและมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ    

            ค สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา        ง สิทธิในการับข้อมูลข่าวสารและใช้สินค้าฟรี

34. สมพงษ์ขาดการวางแผนในการทำธุรกิจ  จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน  ข้อใดคือสาเหตุหลักของปัญหา                   ก ขาดประสบการณ์        ข มีความรู้และประสบการณ์ไม่สมดุล 

              ค ปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลัง        ง การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ

35. หน่วยงานใดคุ้มครองผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์สารละเหย และเครื่องสำอาง   

     ก กรมทะเบียนการค้า        ข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค      

    ค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา       ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

36.“ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  และความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น  ”  เป็นความหมายใด ?    

       ก ลิขสิทธิ์        ข สิทธิบัตร       ค อนุสิทธิบัตร        ง ทรัพย์สินทางปัญญา

37. ข้อใด  ไม่ใช่   ความสำคัญของการตลาดสู่ผู้บริโภค 

       ก รูปร่าง   ข แหล่งผลิต   ค  เวลา สินค้า และบริการ  ง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

38 . การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนหนึ่งเลือกซื้อรถกระบะเพื่อใช้ในการบรรทุกสินค้า  เขายึดหลักการตัดสินใจข้อใด     

      ก ลักษณะความต้องการ       ข ประเภทของผลิตภัณฑ์       ค การโฆษณาสินค้า       ง พนักงานขาย

  39. จากข้อความต่อไปนี้  ใช้ตอบคำถามข้อ 39

      1. การตัดสินใจซื้อ     2. การประเมินผลทางเลือก    3. การแสวงหาทางเลือก   4. พฤติกรรมก่อนซื้อ 

      5. การประเมินผลหลังการซื้อ      

         ก 3 , 2, 1, 4, 5       ข 1, 2, 3, 4, 5        ค 2, 4, 3, 1, 5        ง 4, 3, 2 , 1,5

40. ข้ดใด  จำหน่ายสินค้าแตกต่างจากข้ออื่น  

     ก  สมพรซื้อผักจากแปลงผักลุงสวน  ข  สมศรีซื้อยาสีฟันจากพนักงานขายสินค้า  

      ค  สมศรีซื้อไก่จากฟาร์มแล้วนำไปขายต่อให้นายแดงเพื่อ ทำไก่ย่าง   ง สินนภาสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์

………………………………………………………......................................................................................................  ตอนทื่  2  อัตนัย  จำนวน  5  ข้อ  10  คะแนน

1. การจัดจำหน่ายมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร      ( 2 คะแนน )

2.  การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร     ( 2 คะแนน )

3. ให้บอกวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิบัตร  ?      (  2 คะแนน )

4.การโฆษณาในลักษณะใดที่นักเรียนคิดว่าขัดต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค    ?         (2 คะแนน )

5.การขายมีประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  และเศรษฐกิจอย่างไร       ( 2  คะแนน ) 

( ลงชื่อ ) ........................................           ( นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง )ครูผู้สอน

 

                          สถานะ     เคยเป็นข้อสอบใช้สอบปีการศึกษา 2552-2553  ปัจจุบันไว้ให้ผู้ใฝ่รู้ศึกษาหาคำตอบ

           ข้อสอบอิงเนื้อหา   หาคำตอบได้จากหนังสืองานธุรกิจ ม.4-6  ของ  วพ ( มีคำตอบครบ )

           . ม.1-3  วพ. ( มีคำตอบแต่ไม่ครบ )

เพิ่มเติมข้อความนี้วันที่  29  กค. 55

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา