การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน | วิชาการ.คอม


การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

ของคุณครูสมศักดิ์ ภูมิวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าโขลง

ผู้เขียน ครจอยช่วยเพื่อนครู ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ผลงานของครู

บทคัดย่อ

 

รายงานเรื่อง :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

                            สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าโขลง ปีการศึกษา 2551

ผู้รายงาน       :  นายสมศักดิ์              ภูมิวงศ์วิวัฒน์

ปีการศึกษา    :  2551

                                                                                               

                วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ

                1.เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าโขลง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าโขลง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 8 คน ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

                3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าโขลง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 8 คน ที่เรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

วัดท่าโขลง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 8 คน

 

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นอกเวลาเรียนปกติ โดยใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ในเวลาเรียนปกติจำนวน 20 แผน

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นตามเนื้อหา จำนวน 8 เล่ม พร้อมทั้งแบบทดสอบย่อยในแต่ละเล่ม เล่มละ 10 ข้อ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน จำนวน 30 ข้อ

4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

               

ผลการศึกษาพบว่า

                1. ผลการประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม (IOC)ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน มีคะแนนความสอดคล้อง เหมาะสมโดยรวมเฉลี่ยคือ 2.65 และค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยมีค่า 0.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องมีค่าตั้งแต่   0.50   และคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ (  / ) โดยได้มาจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จำนวน 30 คะแนน มีประสิทธิภาพ 86.83/81.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้

                2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน พบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.38 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.25 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 13.88 คะแนน เมื่อพิจารณาค่าร้อยละความก้าวหน้ามีค่าเท่ากับ 46.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละความก้าวหน้าต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 และเมื่อหาค่าประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน มีประสิทธิผลต่อนักเรียนสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง และสามารถพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นได้

                3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( =4.84) รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดมี 6 รายการ คือ ( =5.00) การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้,การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เสริมสร้างความรู้ เรื่อง เศษส่วน,ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขมีความเหมาะสม,ภาษาเข้าใจง่ายและครบถ้วน,มีลำดับขั้นและความยาวเหมาะสม และมีแบบทดสอบวัดความรู้ทุกจุดประสงค์ ส่วนในรายการอื่นๆ อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจใกล้เคียงกัน

                       

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา